اگر فرزند شما به خاطر ترس از عصبانیت شما ، انضباط را بپذیرد و نه به خاطر وجود اشکال در بی نظمی ، آنگاه درک نامناسبی از نظم در ضمیر وی نقش می بندد. سعی کنید با فرزندانتان دوستانه رفتار نمایید.

نگذارید مدت زیادی بگذرد تا نسبت به رفتار منفی او عکس العمل نشان دهید. اگر هنگامی که کار ناصحیحی از او سر میزند عصبانی می شوید ، مدتی صبر کنید تا خونسردی خود ربه دست آورید ، سپس دست به اقدام بزنید.

کودکان,روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>,دوستانه برخوردکردن با کودکان,با کودک باید دوستانه برخورد کرد, تربیت کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='رفتار با کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/shenakht1/news2016112511464466614.html'>رفتار با کودک</a></strong>, کودکان,روانشناسی کودکان, تعلیم و تربیت کودکان,دوستانه برخوردکردن با کودکان,با کودک باید دوستانه برخورد کرد, تربیت کودکان, رفتار با کودک,