نگاه به زندگی


هشدارها و نکته های تربیتی (2)

سبک زندگی و نوع طرز تفکر و نگرش افراد، به تناسب نوع تربیت و آموزشی که دیده‌اند متفاوت است؛ به همین سبب می‌توان آدمیان را از نظر نوع نگرش و نگاه به زندگی به دو دسته تقسیم کرد:


آن‌هایی که خود را از چشم جهان می‌نگرند.
آن‌هایی که جهان را از چشم خویش می‌نگرند.آن‌هایی که می‌خواهند برای جهان بهترین باشند.
آن‌هایی که می‌خواهند جهان برای آنان بهترین باشد.آن‌هایی که خود را برای خدا می‌خواهند.
آن‌هایی که خدا را برای خود می‌خواهند.آن‌هایی که موانع و مشکلات زندگی را زمینه‌ساز رشد مهارت‌های حیات ورزی و اندیشه ورزی تلقی می‌کنند.
آن‌هایی که مشکلات و محرومیت‌ها را عامل ناکامی و شکست خود می‌دانند، و از آن نعمت‌های گزنده- اما سازنده- فرار می‌کنند.آن‌هایی که در فقدان امکانات، قدرت و توانمندی خود را باز می‌یابند.
آن‌هایی که در اوج امکانات و رفاه، به ناتوانی و پوچی می‌رسند.آن‌هایی که آموختن را برای بهتر زیستن می‌خواهند.
آن‌هایی که زیستن را برای بیش‌تر آموختن می‌خواهند.آن‌های که خوش‌بختی را در صبوری و خویشتن‌داری در برابر ناملایمات می‌جویند.
آن‌هایی که خوش‌بختی را در رفاه و آسایش پیش ساخته می‌خواهند.آن‌هایی که احساس مفید بودن و رضامندی را در کمک به دیگران می‌دانند.
آن‌هایی که احساس مفید بودن و رضامندی را در استثمار دیگران می‌‌دانند.آن‌هایی که پیش رفت و برتری را در پیش راندن دیگران به جلو می‌‌دانند.
آن‌هایی که پیش رفت و برتری را در عقب نگه داشتن دیگران از خود می‌دانند.آن‌هایی که معرفت و آگاهی را در "پردازش" و "تولید اطلاعات" می‌دانند.
آن‌هایی که معرفت و آگاهی را در "اندوزش" و "مصرف اطلاعات" می‌دانند.آن‌هایی که توسعه و رشد ذهن را در فرایند طرح مسئله می‌دانند.
آن‌هایی که توسعه و رشد ذهن را در حفظ کردن پاسخ مسئله می‌دانند.آن‌هایی که در هنگام مواجهه با عوامل ناامنی، توان ایجاد احساس امنیت از درون را در خود دارند.
آن‌هایی که تنها در هنگام فقدان عوامل ناامنی، احساس امنیت می‌کنند.
اما آن‌چه در محصول و بازده تعلیم و تربیت حاکم بر خانه و مدرسه مشاهده می‌شود غالباً پرورش آن دسته از افرادی است که در گروه دوم این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند.
افزون بر آن، تعلیم و تربیت در جهان امروز، آن هم در هزاره‌ی سوم که با پدیده‌ی "انقلاب دیجیتالی" همراه است، شاهد ظهور "مدارس مجازی"، "فرهنگ‌های الکترونیکی"، "خانواده‌های فرو کاسته" و"تربیت مصنوعی" است. در این دوران، نظام تعلیم و تربیت از جایگاه طبیعی و لولای اصلی خود خارج شده و در حالت "تعلیق" قرار گرفته است.
تعلیم و تربیت از یک فرایند (پروسه) درونی به یک فراورده (پروژه) بیرونی تبدیل شده است و به همین سبب از "کنش‌های انسانی" خارج شده و قابلیت‌های فطری آدمی به تحریف و مسخ کشانده شده است.

اما چگونه می‌توان در این "بحران جهانی" و "جهان بحرانی" به یک روی کرد جامع و اصیل از تربیت انسانی دست یافت؟منبع  : کتاب  :  تربیت از زاویه ی دیگر- نویسنده :  عبدالعظیم کریمی