نکته ها و توصیه های تربیتی کودکان(4)


71 -بسیاری از امور را گوش درمی یابد که هرگز شنیدنی نیستند ، مثل : صدق گفتار ، آهنگ کلام ، لطافت و صراحت سخن و ... پس ، در گفتار خود خلوص و صداقت را همراه سازیم .


72 -اگر کودک را در محیط و شرایط سالم به حال خود بگذاریم بیشتر و بهتر می فهمد و عمیق تر فکر می کند . باید اجازه داد که خود او بگردد ، اشیاء را لمس کند و احساسات خود را بروز دهد . این که بزرگسال در چه زمانی باید خود را کنار بکشد خیلی مهم تر از آن است که در چه زمانی دخالت کند ، بگذارید کودک با خود آغازگری ، خودآموزی و خودرهبری را فرا گیرد.

73 -برای پرورش نیروی خلاقیت کودک ، او را در موقعیت های مبهم قرار دهید تا خود ، آن را کشف کند . زیرا هیچ تجربه ای یافت نمی شود که بیش از لذت کشف به پرورش آدمی کمک کند .

74 -هرگاه چیزی را به کودک بیاموزیم مانع شده ایم تا خود آن را کشف کند.

75 -هرگاه کودک را به اجبار و اکراه و اعمال زور تربیت کنیم،از انجام تربیت درونی مانع شده ایم.

76 -حُسنُ السّؤالِ نِصفُ العِلم : سؤال نیکو نیمی از علم است . ذهن کودک را" مسأله مدار"  بار آورید زیرا ذهن سئوال انگیز در خلاقیت و نوآوری پیشتاز است .

77 -رسیدن از" معلوم" به" مجهول" فرایند تفکر و رساندن کودک از مجهول به معلوم رکود و جمود فکری است ، زیرا عظمت دانش و علم هر فرد به عظمت مجهولات و سئوالاتی است که در ذهن پرورانده است . ("لا عِلمَ کَالتّفکر"  هیچ دانشی مانند تفکرنیست".)

78 -همان گونه که منطق شناخت و عقل در کودک با منطق شناخت بزرگسال به لحاظ مراحل تحول روانی متفاوت است ، باید تربیت نیز در کودک با منطق تربیت در بزرگسال تفاوت داشته باشد . کودک شیوه هایی برای دیدن ، شنیدن و احساس کردن دارد که ویژهیخود اوست ، چیزی نامعقول تر از آن نیست که بخواهیم شیوه های خود را جایگزین آن کنیم .

79 -مشیت الهی بر این تعلق گرفته است که آدمی سرمایه های نهفته در فطرتش را خود به ثمر برساند .

80 -برای تربیت اصیل کودک ، باید از قانونی که در طبیعت او نهفته است بهره گرفته شود .

81 -کیفیت ارائه مفاهیم تربیتی مهم تر از کمیت آن است . پیام های تربیتی هر چند اندک و قلیل اما با کیفیت مؤثر ، بهتر از پیام های طولانی و پی در پی است .

82 -پایه های تربیت و اعتقاد به ارزش ها و باورهای فرهنگی و دینی با یقین پس از شک تحکیم می یابد ، لذا مربی باید با طرح معماها ، تردیدها ، تعارض های سازنده و ابهامات تحریک آمیز ، انگیزه کنجکاوی افراد را تحریک نماید .

83 -هیچ تغییر رفتاری بدون میل و رغبت شخصی و درونی اصالت ندارد و اگر این تغییر رفتار با میل و رغبت نباشد ناپایدار ، کاذب و عاریه ای خواهد بود .

84 -دانش بنیادی ، زمانی تحکیم می یابد که از مرحلهیعمل عبور کند ،‌" آن کس که عمل می کند می داند" ، چنین دانشی شایستهیانتقال به دیگران است .

85 -کودک را با مراقبت و مساعدت در راه های مختلف عدم تعادل ذهنی قرار دهید؛ فطرت تعادل جوی او به او تعادل می بخشد .

86 -علمی که ایمان را با خود نیاورد حجاب اکبر است . پیامی که زمینهیپذیرش ندارد حجاب و مانع تربیت است .

87 -اظهار کردن چیزی قبل از استحکام آن خراب کردن آن است . بنابراین قبل از جاسازی و فضاسازی ، کار تربیتی ابتر و عقیم خواهد شد .

88 -کودک را باید آزاد گذاشت ولی به قدری که به خود و دیگری زیانی نرساند ؛ نباید چنین تصور کرد که چنین کودکی ، نافرمان خواهد بود،بلکه دیده خواهد شد که این دسته از کودکان اطاعتی مطبوع و آگاهانه خواهند داشت . ( بگذارید کودک در کودکی خود ، به پختگی و بلوغ کودکی دست یابد !)

89 -فرمان ها وقتی قاطعانه اما صمیمی و بی تکلف باشند نافذ و پایدارند ؛در این صورت است کهاطاعت مطبوع جایگزین اطاعت منفور می گردد .

90- مطیع شدن کودک نباید هدف باشد . بلکه هدف تربیت،یاری رساندن به کودک است تا خود را در خود بیابد .

منبع:تبیان