مامان ،بابا،مراقب تربیتم باشید!

پیچ رادیو را که باز کردم، صدای چند نفر گوش را می نواخت که همه با هم می گفتند «زندگی با قرآن» .  نظرم جلب شد که ببینم چه برنامه ای است ، بله؛ بازهم  برنامه های خوب رادیو قرآن و گوش بنده و بخش دیگری به نام "زندگی با قرآن".