سه پایه ی تربیتی!

کودک

راهنمایی کودک، مانند یک کرسی سه پایه است. اثربخش‌ترین بهره‌گیری از این کرسی زمانی حاصل می‌شود که سه حامی وجود داشته باشد این حمایت‌ها عبارتند از: آگاهی شما از ارزش‌های شخصی خویش، انتظارات معقول از فرزندانتان، خویشتن‌پذیری .