گریه ات از سر شوقیکی از مهم ترین نیازهای کودکان در راه رشد و تربیت صحیح، داشتن فضایی شاد، پرنشاط و صمیمی است و پدر و مادران مسئول برخود لازم می دانند که فرزندان خود را از داشتن چنین حقی محروم نکنند. گشاده روئی، حسن خلق و شوخی های سالم و فرح بخش می تواند در ایجاد چنین فضائی در محیط خانواده ثمربخش باشد.

خوشرفتاری
امام صادق علیه السلام خوشرفتاری را یکی از علامات کمال ایمان شمرده است.(2)

والدین دلسوز هیچ گاه غم و اندوه خود را به فرزندشان تحمیل نمی کنند و فضای شاد و پرنشاط خانواده را مکدر و ناگوار نمی سازند. آنان حزن و اندوه خود را در دل نگه داشته و در سیمایشان گشاده روئی و بشاشت را نمایان می سازند. مؤمن کسی است که شادی در چهره و اندوهش در دل باشد.(1)خداوند کسانی را دوست دارد که در میان مسلمانان شوخی و خوش طبعی می کنند بدون این که کلمات زشت و ناروا به زبان بیاورند. در فضایی که افراد خانواده می توانند با رعایت احترام و ادب به راحتی با والدین خود گفتگو کنند و مسایل خود را در رابطه ای با اعتماد در میان بگذارند، فرزندان به رشد و خود باوری می رسند و یاد می گیرند که در جامعه نیز ابراز وجود داشته و از اظهار نظر واهمه نداشته باشند. در خانواده ای که پدر و مادر پذیرای انتقادات و پیشنهادات فرزندان خود هستند و پس از شنیدن آن چگونه انتقاد کردن را می آموزند، اعضای آن تفکر انتقادی را یاد می گیرند و در مقابل تضییع حقوق خود قدرت دفاع می یابند. فضل ابن ابی قره می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «ما من مؤمنٍ إلا و فیه دعابةٌ، قلت: و ما الدّعابة؟ قال: المزاحُ؛(3) مؤمنی نیست که در وجود او خوش طبعی نباشد. پیشوای ششم نیز افرادی را که در میان جمع، دیگران را با شوخی و خوش طبعی شاد می کنند؛ بدون این که گناهی مرتکب شوند و عفت کلام را از میان ببرند، دوستان خداوند می داند و می فرماید: إنّ الله یحبّ المداعب فی الجماعة بلا رفثٍ(4). لذا یکی از حقوق بدیهی فرزندان  بر والدین ایجاد محیطی شاد حتی الامکان بدور از تشویش و نا ملایمات است.پی نوشت ها :

1- بشره فی وجهه  و حزنه فی قلبه. الکافی، باب المؤمن و علاماته و صفاته، حدیث 1

2- الکافی، ج 2، باب حسن الخلق، حدیث 3.

3- وسائل الشیعة، ج 12، ص 113.

4- همان.

منبع:تبیان