اگر دوباره فرصت مادری داشتم...

مادر
اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم

به جای انکه انگشت اشاره ام را به سمت او بگیرمدر کنارش انگشت هایم را در رنگ فرو می بردم

و نقاشی می کردم

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم

به جای غلط گیری به فکر ایجاد ازتباط بیشتر می بودم

بیشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم به او نگاه می کردم
اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم ،سعی می کردم کمتر بدانم اما بیشتر به او توجه کنم.

سعی می کردم کمتر بدانم اما بیشتر به او توجه کنم

به جای اصول راه رفتن

اصول پرواز کردن و دویدن را با او تمرین می کردماز جدی بازی کردن دست بر می داشتم و

بازی را جدی می گرفتم
مادر

در مزارع بیشتری می دویدم

و به ستارگان بیشتری خیره می شدمبیشتر در آغوشش می گرفتم

و کمتر او را به زور می کشیدم


کمتر سخت می گرفتم

و بیشتر تاییدش می کردم


اول احترام به خود را در او می ساختم

و بعد خانه و کاشانه اش را

و بیشتر از آنچه که عشق به قدرت را یادش بدهم

قدرت عشق ورزیدن را یادش می دادم
ثبت شده توسط :zahra motaleb

منبع : تبیان