شلختگی  هم آموختنی است


آموزش نظم و انظباط در فرزندان
ملکه هاى رفتارى و اخلاقى بسیارى از فرزندان ، در محیط خانه و از گذر شیوه هاى رفتارى و اخلاقى پدر و مادر شکل مى گیرند.
همان گونه که فرزندان ، راست گویى ، وفاى به عهد ، خوش برخوردى ، آداب معاشرت ، پابندى به آداب مذهبى ، صرفه جویى ، ساده زیستى و سخاوت و حتى رعایت نظافت را از والدین مى آموزند ، نظم و انضباط و داشتن برنامه ی درست را نیز از آنان مى آموزند.
ساعت ورود و خروج پدر از خانه ، ساعت هاى خواب و مطالعه ، ایام گردش و دید و بازدید والدین ، مهم ترین و موثرترین ابزار تربیت و پرورش روح انضباط و برنامه ریزى در فرزندان است .

آگاهى

کسى که از اثر شگرف نظم در موفقیت انسان هاى بزرگ آگاه است و از پیامدهاى زیان بار بى نظمى خبر دارد ، این شناخت ، در وجودش ، نیرویى پدید مى آورد که او را به سوى نظم سوق مى دهد. در این جا برخى از پیامدهاى زیان بار بى نظمى را یاد آور مى شویم :
- بى نظمى در اعمال انسان ، تاثیرى زیان بار دارد و جریان طبیعى فعالیت انسان را مختل مى سازد. انسان نامنظم ، نمى تواند از توانایى هاى فردى خود بهره برد.
- بى نظمى ، موجب اتلاف وقت و از دست رفتن عمر آدمى است .

- بى نظمى ، سبب رکود تحصیلى و باز ماندن از اداى وظایف اجتماعى است .
- تاثیر زیان بار در شخصیت افراد ، از عوارض دیگر بى نظمى است . شخص نامنظم از روش خودخواهانه و اعمال نظر شخصى متاثر از هوا و هوس پیروى مى کند و این ، سبب ضعف و زبونى نفس و سستى اراده اوست . (1)

نشست و برخاست با افراد منظم

دوستان و معاشران منظم ، تاثیرى بس بزرگ در به وجود آمدن نظم در زندگى انسان دارند ، زیرا صلاح و فساد دوست ، در سینه دوست نفوذ مى کند و او را تحت تاثیر قرار مى دهد. حضرت على (ع ) در نامه اى به حارث حمدانى مى فرماید:

ایاک و مصاحبة الفساق ، فان الشر بالشر ملحق ؛ (2)
بر حذر باش از معاشرت با بدکرداران ، زیرا؛ بد به بد پیوندد.
همان گونه که معاشرت با افراد بدکردار ، تاثیرى زیان بار بر آدمى مى نهد ، معاشرت با افراد نیک کردار، تاثیر سازنده دارد. معاشرت و رفاقت با افراد منظم ، انسان را به سوى نظم حرکت مى دهد.

نمونه هاى آرمانى

نقش نمونه هاى آرمانى در زندگانى آدمى ، توجه برانگیز و در خور اهمیت است . قرآن کریم از حضرت ابراهیم (ع ) و پیامبر اکرم (ص ) به عنوان دو اسوه ، یا نمونه آرمانى یاد کرده است . کار اسوگان براى دیگران ، سر مشق دادن است . در محیط خانه ، پدر و مادر براى فرزندان چنین نقشى دارند. والدین از همان روزهاى نخست باید امور مربوط به کودک را به ضابطه در آورند؛ یعنى طفل را به موقع شیر دهند، به موقع بخوابانند، به موقع بیدار کنند. در آموزش راه رفتن و سخن گفتن و غیره  باید مراقب باشند.

بهترین دوره پرورش انضباطى کودکان ، همان دوران سه و چهار سال آغاز زندگى است . (3)

روش ایجاد انضباط در فرزندان


1. تبیین و تحلیل مسائل و آگاه ساختن فرزندان ، براى پدید آمدن انضباط در وجود آنان ، لازم است . همچنین پیامدهاى زیان بار بى انضباطى باید براى آنان تشریح شود تا به این گوهر گران بها دست یابند و کاخ زندگى خود را بر این پایه استوار، بنا کنند. از همین رو است که کارشناسان علوم تربیتى ، برخى عوامل سرپیچى و نافرمانى فرزندان را چنین بیان مى کنند:

الف ) نا آگاهى از فواید فرمان برى
ب ) صدور فرمان بدون هیچ توضیحى درباره آن

ج ) سختى انجام دادن فرمان بیش از گنجایش جسمى و عقلى کودک
د) نا آگاهى والدین از روش درست فرمان دادن

از این رو است که در فرهنگ اسلامى ، پدر و مادر را بر فرزند حقوقى است و نیز فرزند را بر پدر و مادر، از مهم ترین وظایف پدر و مادر، تربیت درست فرزندان است . حضرت على (ع ) مى فرماید:

مانحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن ؛ (4)
هیچ پدرى به فرزندش هدیه اى برتر از ادب و تربیت پسندیده نبخشیده است.
والدین ، افزون بر آن که باید به کودک شناخت و آگاهى دهند و با استدلال ، او را به سوى نظم و انضباط راهنمایی نمایند ، در ارایه رفتار درست و مقررات ، خود باید بهترین نمونه براى او باشند.
نکته اى که لازم است والدین در نظر بگیرند ، توانایى جسمى و عقلى فرزند است و این که فرمان ها نباید از طاقت او بیش تر باشد. از رسول خدا (ص ) نقل است که فرمود:

رحم الله عبدا اعان ولده على بره بالاحسان الیه و التالف له و تعلیمه و تادیبه ؛ (5)
رحمت خدا بر بنده اى که با احسان و محبت ورزیدن به فرزندش و با تعلیم و تربیت کردن ، او را بر انجام دادن نیکى و خیر یارى کند.

پرسیدند: چگونه فرزند خود را با نیکى یارى دهد؟ فرمود:
یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره و لا یرهقه و لا یخرق به ؛ (6)

آن چه را کودک به اندازه توان خود انجام داده است ، بپذیرد و کار طاقت فرسا از او نخواهد و او را به گناه و سرکشى ، وا ندارد و به او پرده درى نکند پس او کارهاى احمقانه نکند.
براى این که بتوانید فرزند را وا دارید که به نظم و انضباط ارج نهد ، به دستورهاى زیر توجه کنید:

1. مقررات را چنان برقرار کنید که احترام شما و کودکتان ، هر دو ، محفوظ ماند.
2. مقررات یا محدودیتى که برقرار مى کنید ، نباید از روى هوس یا سلیقه شخصى باشد ، بلکه باید بر اصول تربیتى و سازنده شخصیت کودک مبتنى باشد.

مقررات یا محدودیتى که برقرار مى کنید ، نباید از روى هوس یا سلیقه شخصى باشد ، بلکه باید بر اصول تربیتى و سازنده شخصیت کودک مبتنى باشد.

3. باید کودک را در رعایت قوانین ، چه از لحاظ عاطفى و چه از لحاظ احساسى و رفتارى ، یارى کنید.
4. مقررات باید ساده و براى کودک ، فهمیدنى باشد.

5. در برقرارى نظم و تعیین قوانین انضباطى ، حتما باید مراحل رشد کودک ، توانایى هاى جسمانى و روانى و نیازهاى او را در نظر بگیرید. کودک ، به بازى و جست و خیز، نیاز دارد. هیچ گاه آن چه را براى طبیعت کودک روا است ، ناروا نشمرید.
6. در اجراى انضباط ، همیشه باید علاقه و محبت خود را به کودک نشان دهید و او را از محبت سیراب کنید. انضباط و محدودیتى که تعیین کرده اید ، نباید میان شما و کودکتان رنجشى پدید آورد. باید با پاداش و محبت ، او را به اجراى قوانین وادارید. (7)
یادآورى مى شود که نظم و تربیت را باید از همان آغاز زندگى ، یعنى از سه یا چهار سالگى به کودکان آموخت ، زیرا کودک ، بیش تر عادت هایش را در این سنین کسب مى کند و شخصیتش را شکل مى دهد. در این دوران ، انضباط براى کودک بسیار ضرورى است ؛ زیرا او در آغاز زندگى است و نظم و تربیت سبب آرامش اعصاب و روانش مى شود و شخصیتش را کامل مى سازد. (8)
پی نوشت ها :
1) جزوه اهمیت نظم و تدبیر در اسلام ،ص 20
2) نهج البلاغه فیض الاسلامى نامه 69،ص 1070
3) جزوه اهمیت نظم و تدبیر در اسلام ،ص 18
4) مستدرک الوسائل ؛ ج 15،ص 165
5) همان ، ج 15،ص 169
6) الحدیث روایات تربیتى اهل بیت ، ج 2،ص 351
7) زهرا معتمدى ، همان ،ص 25 و 26
8) همان ،ص 21
منبع : برگرفته از کتاب " نظم و انضباط " - مؤ لف : مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما گروه معارف
با تلخیص
تنظیم  :داوودی