اگر کودکی...       

اگر کودکی با ترحم زندگی کند ، می آموزد که احساس بدبختی کند.
اگر کودکی با تمسخر زندگی کند ، می آموزد که متزلزل باشد.
اگر کودکی با حسادت زندگی کند ، می آموزد که حسود باشد.
اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند ، می آموزد که احساس گناه کند.
اگر کودکی با آگاهی از توانائی هایش زندگی کند ، می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد.
اگر کودکی با عشق بدون قید وشرط زندگی کند ، می آموزد که عشق بورزد.
اگر کودکی با تائید زندگی کند،  می آموزدکه خویشتن را دوست بدارد.
کودک ما به دنیا نیامده است که از ما اطاعت کند. بلکه ما او را به دنیا آورده‌ایم تا راهنمای او باشیم، به او آرامش دهیم و ساختاری را برای او به وجود آوریم که در آن به راحتی بتواند تجربه بیندوزد، یاد بگیرد و رفتارهایش را تنظیم و قاعده‌مند کند.
اگر کودکی با بینش و شناخت زندگی کند ،می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد.
اگر کودکی با تعاون زندگی کند ، می آموزد که سخاوتمند باشد.
اگر کودکی با صداقت وانصاف زندگی کند ، می آموزد که راستگو و درستکار باشد.
اگر کودکی با احساس امنیت زندگی کند، می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد داشته باشد.
اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند ، می آموزد که زندگی را زیبا ببیند.
اگر کودکی با بردباری زندگی کند ، می آموزد که صبور باشد.
اگر کودکی با تشویق به جا زندگی کند ، می آموزدکه قدردانی کند.
و اگر شما با آرامش زندگی کنید کودک شما می آموزد که بدون اضطراب زندگی کند. او از شما می آموزد . از نحوه ی 
زندگی شما .پس از قبل از تولد فرزندتان به فکر آینده ی او باشید.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران