اکسیر اعتماد به نفس    

امروزه اغلب والدین در پی یافتن راه‌هایی برای افزایش اعتماد به نفس کودکشان هستند ولی متأسفانه طی این مسیر گاهی راهکارهایی را پیش می‌گیرند که تنها باعث افزایش خودبرتربینی فرزندشان می‌شود و کودک را وارد دنیای مجازی خودبزرگ‌بینی و حتی گاهی گستاخی و بی‌ادبی می‌کند...