آکاایران: بررسی الگوی روانشناختی پدران مدرن

 پدرهای آخر شب ها، پدرهای آخر هفته ها، پدرهای تمام وقت، پدرهای نیمه وقت، پدرهای غایب و...اما به راستی چه دورنمایی می توان از پدرهای امروزی ارائه داد؟ آیا واقعاً سهم هر فرزند ایرانی از پدر خود فقط بیست دقیقه است؟ یک پدر خوب کیست؟ برای پدر خوبی بودن چه رفتارها و چه عادت هایی را باید کسب کرد؟

بخش خانواده ایرانی تبیان

در دنیای پیشرفته امروز ما به شدت با کمبود الگوی نمونه مواجهیم. ولی پدرهای امروزی این وظیفه شماست که این الگوها را برای فرزندان خود خلق کنید، برای کسانی که فردا از شما پیروی خواهند کرد.

یک پدر«مد روز بودن»، ابتدا و قبل از هر چیز، یعنی آشنا بودن به روش زندگی با نزدیکان، با کسانی که مهم ترین افراد برای شما هستند. تنها هدف این نوشتار مطرح کردن موضوع برای برانگیختن بعضی سوالات در ذهن شما و یافتن ابزاری برای پدری خوب بودن است، همچنین ایجاد انگیزه تلاش برای تبدیل شدن به پدری نمونه.

فرزند انی که پد ران آنها به اند ازه کافی د ر تربیتشان نقش د اشته اند ، د ارای توانمند ی بیشتری د ر حل مسائل، مهارت های کلامی و پیشرفت تحصیلی بود ه اند

یکی از عوامل ضعف خانواد ه های امروزی، کاهش نقش پد ر د ر خانواد ه است.

* کود کانی که د ر غیبت پد ر پرورش یافته اند ، زمینه های بروز بزهکاری د ر آنان بیشتر است.

* کود کانی که از تربیت و همراهی پد ر د ر بازی و تفریح و سرگرمی برخورد ار بود ه اند ، ضمن د اشتن روابط عمیق تری با د وستان، د ارای خود کنترلی و مهارت بیشتر د ر بیان حالات هیجان خود و تشخیص احساسات و عواطف د یگران بود ه اند .

* پد رانی که د خالت بیشتری د ر تربیت د اشته اند ، فرزند ان آنها علاوه برد اشتن رفتار مسئولانه، حسن مسئولیت پذیری بالاتری د ر مورد رفتار خود شان د اشته، کمتر د یگران و شانس و «اقبال بد « را به عنوان مشکلات رفتاری خود مطرح می کرد ند .

 * فرزند انی که پد ران آنها به اند ازه کافی د ر تربیتشان نقش د اشته اند ، د ارای توانمند ی بیشتری د ر حل مسائل، مهارت های کلامی و پیشرفت تحصیلی بود ه اند .

* مشاهد ات بیانگر آن است افراد ی که د ر بزرگسالی همد لی بیشتری با د یگران نشان می د هند ، د ر کود کی از مشارکت صحیح پد ر د ر تربیت خود بهره مند بود ه اند .

* پسران نوجوان ناقد پد ر به راحتی د چار اضطراب و ناراحتی می شوند .

* د ر خانواد ه هایی که پد ر حضور ند اشته و یا وجود ش بی تاثیر باشد فرزند تمایل بیشتری به الگو قرارد اد ن رفتار ماد ر نشان می د هد ، این امر مشکلاتی را به ویژه برای پسران به وجود می آورد .

* د ختران خانواد ه هایی که د ر آنها ماد ر مسلط و پد ر منفعل بود ه است، د ر د وره نوجوانی و بزرگسالی و د ر ارتباط با مرد ان و تشکیل خانواد ه بیشتر د چار مشکل شد ه اند .

د ختران خانواد ه هایی که د ر آنها ماد ر مسلط و پد ر منفعل بود ه است، د ر د وره نوجوانی و بزرگسالی و د ر ارتباط با مرد ان و تشکیل خانواد ه بیشتر د چار مشکل شد ه اند

* فرزند د ر مسیر رشد و شکل گیری شخصیت خود با افراد زیاد ی د ر ارتباط است و از آنها تاثیر می پذیرد . چنانچه پد ر بتواند به گونه ای رفتار کند که فرزند ، جنبه های مثبت و سازند ه رفتارهای پد ر را مشاهد ه کند به سلامت زند گی فرزند ش کمک کرد ه است.

* د ختر برخورد با مرد را از پد ر می آموزد ، او از پد ر مسائلی را می آموزد که هرگز از ماد ر نخواهد آموخت.

* فرزند می تواند صحبت کرد ن، طرز صحبت، راستگویی، وفاد اری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خورد ن، نشست و برخاست کرد ن و همه سجایای اخلاقی را از پد ر بیاموزد . به گفته خواجه نصیر طوسی «از طریق پد ر است که فرزند ان، تد بیر و کمالات نفسانی چون آد اب و فرهنگ، هنر و صناعات و علوم و طریق زند گی را که اسباب بقا و کمال نفس هستند ، یاد می گیرند .»

.

منبع : tebyan.net