آکاایران: بازگشت به برنامه منظم خواب بعد از بیماری

اگر فرزندتان بیش از شش ماه دارد و پیش از بیماری تمام شب را می خوابیده او را به همان برنامه برگردانید، هر چقدر تاخیر کمتر باشد بهتر است. نشانه های اتمام بیماری را دنبال کنید تا بدانید که چه زمان می توانید به همان برنامه منظم خواب برگردید. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: نشانه های اتمام بیماری، بازگشت به برنامه منظم خواب.

آکاایران: بازگشت به برنامه منظم خواب بعد از بیماری

وقتی فرزندتان بیماری اش بهبود یافت باید روال زندگی مثل سابق شود. ممکن است در دوران بیماری کمی تغییرات در رفتار و روش تربیتی تان داده باشید که بعد از سلامت فرزندتان نیازی به این تغییرات نخواهد بود.

نشانه های اتمام بیماری

اگر فرزندتان پیش از بیماری راحت می خوابید به این دلیل بود که خودش را برای خواب آرام می کرد. همچنین می دانست که هر وقت نیاز به توالت داشته باشد خودش باید از جایش بلند شود، اما اکنون به واسطه بیماری انتظارش از شما تغییر کرده، زیرا شما در طول بیماری تمام شب در کنارش بودید. برای اینکه به همان عادت همیشگی برگردد باید توقعاش را تغییر دهید. برخی از نشانه های اتمام بیماری عبارتند از:

تب قطع شده است.

سایر علایم بیماری از بین رفته اند یا آن قدر کم رنگ شده اند که دیگر فرزندتان را آزار نمی دهند.

سطح انرژی کودک به حالت طبیعی یا نیمه طبیعی برگشته است.

اشتها بازگشته است.

بازگشت به برنامه منظم خواب

حتی بعد از بهتر شدن باید منتظر چند شب بی خوابی باشید. کودک آنقدر از در کنار شما بودن لذت می برد که ممکن است نیمه شب به اتاق شما آمده یا شما را صدا بزند. کودک ممکن است شب ها شما را بخواهد، اما واقعا دیگر نیازی به شما ندارد. توصیه ما این است که وقتی کودک در این مرحله شما را صدا زد، محکم باشید حتی اگر توجیه شما این است که می خواهید فقط نگاه بیاندازید و او را چک کنید می فهمد که در این راه پیروز شده است.

.

منبع : tebyan.net