آکاایران: مهارت های پدر و مادری 

کودک شما دوست دارد نفر اول خانــواده باشــد و دائما تلاش می کند افسار زندگی را از شما بگیرد. هیچگاه به او چنین اجــازه ای ندهید، در عوض در بازی بــه او اجازه دهید که تصمیــم گیرنده اصلی باشد. 

بخش خانواده ایرانی تبیان

هماهنگ بودن پدر و مادر لازمه تربیت کودک است. به یاد داشته باشــید که کودک شما آینه ی تمام نمای رفتار شماست. کودکان آنگونه رفتار می کنند که می آموزند. وظیفه پدر و مادری، پرورش کودک است نه اینکه دستور دادن و فرمان صادر کردن. کودکان بسیار فراموش کار اند. قوانین خود را هر از چند گاهی برایش مرور کنید. اجرای قانون از خود قانون بسیار مهم تر است و باید قبل از انجام هر کاری ابتدا کودک را برای آن کار آماده کنید و کاملا برای کودک درباره آن موضوع صحبت کنید، چون

همیشــه به کودکانتــان احتــرام بگذارید حتی محبت فاقد احترام عامل رشــد کودک نمی شود و به یاد داشته باشــید که اصول تربیت بر پایه توجه و بی اعتنایی نســبت به کودک است

 کودکان تحمل تغییرات آنی را ندارند. به کودک خود پاداش دهید. رشوه ندهید. در واقع پاداش هدیه ای است که بعد از انجام عمل مثبت به کودک داده می شود و سازنده است. رشوه هدیه ای است که قبل از عمل انجام نشده به کودک داده می شود و بسیار مخرب است. هنگامی که کودک عمل بدی انجام می دهد باید به او بگویید که تو پســر یا دختر خوبی هستی ولی این کار تو کار بدی بود. همیشــه به کودکانتــان احتــرام بگذارید حتی محبت فاقد احترام عامل رشــد کودک نمی شود و به یاد داشته باشــید که اصول تربیت بر پایه توجه و بی اعتنایی نســبت به کودک است. توجه به رفتار خوب باعث تقویــت آن رفتار در کودک می شــود و بــی اعتنایی به رفتــار بد، آن رفتــار را در کودک خاموش می سازد. با رفتارتان تلاش کنید تا اعتماد کودک را نسبت به خود جلــب کنید. کودک باید به این باور برســد که پدر و مادر حامی او هســتند و او را به طور واقعی دوست دارند. وقتی کودک را بــه خاطر کار اشــتباهی که از او ســر زد تنبیه کردید، هرگز عذر خواهی نکنید و به سرعت او را نبخشید. مهارت های پدر و مادری به فرزندان خود بیاموزید که هر آدمی امکان دارد اشتباه کند و ضرورتی ندارد که آدم کامل و بی عیب باشد و در نظر داشته باشید که بازی و گوش کردن به صحبت های کودک مهم ترین کاری است که باید با کودک انجام شود. برای از بیــن بردن رفتار بد کــودک مثل نق نق، انگشــت خوردن، تف کردن، حرف زشت، بهترین تکنیک بی اعتنایی اســت. در واقع ایــن رفتارها به دلیل توجه والدین در کودک تشدید می گردد. مثال وقتی برای رسیدن به خواســته ای نق نق کند، باید به او بگویید هر وقت درســت درخواست کردی آن را به تو خواهم داد، یا اگر با رفتار مناســب بگویی به تو می دهم. 

در بی اعتنایی بایــد این مــوارد را رعایت کنید: 

تماس چشــمی قطع شــود. از کودک دور شــوید )فیزیکی). به مطالبی که کودک عنوان می کند بی اعتنا باشید. بی توجهی

به هیچ وجه به کودک اجازه خوابیدن در محلی غیر از رختخوابش را ندهید. فعالیت هیجانی کودک باید قبل از فرا رسیدن زمان خواب کاهش یابد تا آرامش لازم برای خواب را به دست آورد.

 را تا حذف رفتار آزار دهنده ادامه دهید و به یاد داشته باشــید که اوایل کودک رفتار آزار دهنده را تشدید می کند. شما باید قاطع باشید. مطمئنا موفق خواهید شد. 

درمورد خوابیدن کودک باید به این نکات توجه داشته باشید:

ساعت خواب کودک مشخص باشد. از خواباندن کودک به عنوان تنبیه استفاده نکنید. موقــع خواباندن کــودک به چشــمهای کودک نگاه نکنیــد. قبل از خــواب آرام آرام کودک را برای خوابیدن آماده کنیــد و به مرور زمــان خوابش را یادآوری کنیــد. موقــع خواباندن کــودک رابطه کلامی با او بر قرار نکنید. کــودک باید یاد بگیرد که جای خواب او در رختخواب پدر و مادر نیســت. به هیچ وجه به کودک اجازه خوابیدن در محلی غیر از رختخوابش را ندهید. فعالیت هیجانی کودک باید قبل از فرا رسیدن زمان خواب کاهش یابد تا آرامش لازم برای خواب را به دست آورد.

.

منبع : tebyan.net