مرتضی صفوی دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره «قاقا لی لی» و رشد کودکان اظهار داشت: تنقلات به دلیل تهی بودن از ویتامین ها، املاح و مقادیر ناچیز انرژی و پروتئین این خطر را دارند که معده کوچک کودک را پر کنند و با کم کردن اشتهای او فرصت تغذیه با غذاهای مغذی را از او بگیرد.

آکاایران: هشدار به مادران: این خوراکی ها را به کودک ندهید

به گفته وی در یک مطالعه توصیفی تحلیلی که در مادران دارای کودک ۲۴ – ۶ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی (حجم نمونه ۳۰۰ نفر) انجام شد. در پایان اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار spss مورد آنالیز قرار گرفت.

دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: از لحاظ وضعیت اقتصادی خانواده ها ۱۳،۷ درصد درآمد کم، ۸۲،۷ درصد درآمد متوسط، و ۳،۷ درصد نیز درآمد خوبی داشتند. ۱۱،۳ درصد مادران به طور مرتب از تنقلات برای تغذیه کودک خود استفاده کردند و ۴۴ درصد نیز گاهی از تنقلات برای کودک خود استفاده می کردند که از لحاظ تعداد موارد ۳۸،۳ درصد مادران یک بار در روز؛ ۱۸،۳ درصد دو بار در روز و ۷ درصد نیز به صورت سه بار و بیشتر بوده است.

صفوی ادامه داد: یافته ها نشان داد ۱۵،۷ درصد مادران هیچ آموزشی برای رشد کودک خود از پرسنل بهداشتی درمانی دریافت نکردند. همچنین، یافته ها نشان داد ۳۵درصد کودکان در سن کمتر از ۶ ماه تغذیه کمکی را دریافت داشتند و ارتباط آماری معنی داری بین تحصیلات والدین، درآمد خانواده، مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت پایش رشد کودک، آموزش های دریافتی از پرسنل بهداشتی، مصرف تنقلات و تعداد دفعات آن با متغیر وضعیت رشد کودکان موجود است، به طوری که هر چه تعداد مصرف تنقلات کمتر و درآمد خانواده بهتر و تحصیلات والدین بیشتر باشد رشد کودک بهتر بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعتراض نامطلوب مصرف بی رویه تنقلات غذایی کم ارزش، تقویت برنامه های آموزشی با هدف ترویج مصرف تنقلات سنتی مغذی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، آموزش والدین در ارتباط با کاهش مصرف تنقلات مهم و ضروری است.

گردآوری: گروه ۷ گنج

.

منبع : 7ganj.org