آکاایران: درمان گوش درد نوزادان

آکاایران: اگر درد از بیرون باشد سالم تر و راحت تر است و باید در مورد آن ضمادی را به کار برد که از آرد گندم پخته شده با افشره انگور گرفته باشد.
گاه با زیاد شدن رطوبت سرازیر شده به گوش نوزادان و کودکان و ریختنش در آن به ویژه اگر حاد باشد، ورمی در گوششان ایجاد می شود. نشانه آن سرخی است که در گوش هایشان و تقریبا آن ظاهر می شود و کودک دچار اضطراب شدید می شود و گریه وی را در پی دارد.
آن چه بر آن عارض می شود همراه با درد، دشواری و خلط است.
اگر هنگام ایجاد و آغاز آن حجامت کودک ممکن باشد باید او را حجامت کرد، اگر ورم بسیار و آشفتگی و گریه شدت داشته باشد باید آن را در حالی که گرم است مقداری شیاف های مسکن درد در گوش چکاند.
 
 
گردآوری : فراناز

.

منبع : faranaz.com