آکاایران: ساخت شیر باکاغذ

مادراینجا به شما نحوه ساخت کاردستی شیر کاغذی که خیلی ساده وراحت ساخته میشه رو به شما آموزش میدیم

مواد لازم:

کاغذ ترجیحا زرد رنگ
در صورت نیاز قیچی
ماژیک رنگی
ساخت شیر کاغذی:
ابتدا یک کاغذ رنگی، ترجیحا زرد رنگ انتخاب کنید و به شکل لوزی برش بزنید و کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید. کاغذ را از خط تقارن افقی لوزی تا کنید و مجددا باز کرده تا خط تا، روی کاغذ مشخص شود.

آکاایران: آموزش ساخت شیر کاغذی برای کودکان

کاردستی شیر با مقوا

یک لوزی افقی بدست می آید که سمت راست آن یک مثلث بزرگ زرد رنگ و سمت چپ آن یک مثلث کوچک سفید رنگ است. در قسمت رنگی مانند شکل زیر از قسمت خط چین به سمت داخل تا بزنید.

 کودکان

کاردستی شیر با کاغذ

حالا دو خط چین در قسمت بالا و پایین کار ایجاد کنید و از آن قسمت به سمت پشت کار تا بزنید.

 کاردستی

کاردستی برای کودکان


قسمت پایین کار را از خط افقی وسط و محل تا خوردگی به سمت پشت تا بزنید تا یک مثلث به دست آید.

آموزش ساخت شیر کاغذی برای کودکان -آکاشیر کاغذی

آموزش کاردستی به کودکان

از راس بالایی لوزی و از روی خط چین مشخص شده به سمت پایین تا کنید.

کاردستی برای کودکان

همان راس لوزی که در مرحله قبل به سمت پایین کشیدید را به پشت کار تای کوچکی بزنید تا این راس از حالت تیزی خارج شود. برای درست کردن دم شیر از محل خط چین مشخص شده به سمت چپ تا بزنید.

 کودکان

کاردستی برای کودکان
مجددا دم را از روی خط چین مورب به سمت پایین و راست کار تا بزنید.

 کاردستی

کاردستی های کودکانه


انتهای دم شیر را از محل خط چین به سمت چپ و بالا تا بزنید.

آموزش ساخت شیر کاغذی برای کودکان -آکاشیر کاغذی

کاردستی شیر برای کودکان


نوک دم شیر را به سمت داخل کار تا کنید تا از حالت تیزی خارج شود.

کاردستی با مقوا


شیر شما آماده است. با ماژیک مشکی مانند شکل برای شیر کاغذی خود چشم، دهان و پوزه نقاشی کنید.

 کودکان

آموزش ساخت شیر کاغذی برای کودکان

3.84
منبع : تبیان-/ر
.

منبع :