آکاایران: بهترین واکنش در مقابل بد زبانی کودک چیست

واکنش شما در هنگام بد زبانی کودک بسیار مهم است

زمانی که کودک یاد می گیرد صحبت کند، کلمات زیادی را به کار می برد که شاید معنی آن را نداند. کودکان سه و چهار ساله، نسبت به واکنش شما در برابر کلماتی که ادا می کنند حساس هستند و زمانی که واکنش شما را نسبت به کلمه ای می بینند، مرتب آن را در ذهن خود تکرار می کنند.
زمانی که کودکتان کلمه نامربوطی را ادا می کند، هرگز عکس العملی نشان ندهید، آرام باشید و اجازه ندهید کودکتان هیچ خنده یا اخمی ببیند. شما حتی نمی خواهید کودکتان بداند که این حرف زشت است زیرا ممکن است دوباره تکرار کند. شما می خواهید کودکتان کلمات را در جای مناسب به کار ببرد. برای مثال بردن نام باسن، مدفوع یا باد روده، سر میز شام کار زشتی است.

آکاایران: گاهی علت بد زبانی کودک خود شما هستید!

بد زبانی کودک با واکنش تند شما بدتر میشود

گاهی ممکن است کودک کلمه زشتی را از زبان کسی که در شرایط غیر قابل پیش بینی از این کلمه استفاده کرده است بشنود. کودک معنی کلمه را نمی داند اما احساسات را درک می کند و دیده است که شخص زمانی که ناراحت یا عصبانی است از این کلمه استفاده کرده است. قطعا شما نمی توانید گوش های او را بگیرید پس باید برایش توضیح دهید که این کلمات زشت هستند.
در این سنین کودک قصد ندارد هم بازیش را با کلمات آزار دهد او فقط می خواهد توجه دیگران را به خود جلب کند. شما باید به کودکتان توضیح دهید که این کلمات می توانند دیگران را ناراحت کنند. از او بپرسید چه حسی دارد وقتی کسی به او بگوید احمق. از او بخواهید که وقتی عصبانی است با کلمات بهتری عصبانیتش را بروز دهد. سعی کنید خودتان هیچ گاه از کلمات زشت استفاده نکنید و زمانی که کودکتان خوب صحبت می کند او را تحسین کنید.

با کودکی که فحش می دهد چطور برخورد کنیم؟

فحش دادن نوعی پرخاشگری کلامی است و در بسیاری از موارد جنبه یادگیری دارد. کودک از والدین یا در مهد و حتی از فیلم ها و برنامه های کودک الفاظ زشت را می آموزد و برای جلب توجه اطرافیان و ابراز خود یا تحریک احساسات دیگران و به خشم آوردنشان و حتی برای لجبازی و شکستن محدودیت ها، از آن استفاده می کند.

 علت بد زبانی کودک

بد زبانی کودک با بی توجهی و واکنش مناسب قابل حل است

این موضوع به سن کودک وابسته است. 2 تا 3 سالگی سن لجبازی کودکان است وکودک فاقد اینکه مفهوم الفاظ را بداند، ممکن است این کلمات را به زبان بیاورد. مواهه تند و قاطعانه یا برعکس تعجب کردن و خندیدن به کودک می تواند باعث این رفتار شود. در این سن نادیده گرفتن رفتار بهترین عملکرد است و به تغییر آن کمک می کند. این نوع رفتارها در کودکان دوره ای است. در سنین نوپایی مدت کوتاهی ممکن است کودک الفاظ نامناسب را استفاده و بعد رفتار دیگری را جایگزین آن کند.

گاهی علت بد زبانی کودک خود شما هستید!