سزارین یک عمل جراحی بزرگی است که فقط باید در موارد ضروری از آن استفاده شود.

تعدادی از مواردی که باید سزارین انجام شود بدین شرح است :

1- عدم چرخش جنین و تولد با پا یا ته (نمای بریچ) یا عرضی قرار گرفتن جنین


2- جفت سر راهی (جفت جلو یا خیلی پایین باشد)


3- عدم پیشرفت زایمان


4- وجود خطر جانی برای مادر در اثر زایمان یا برای جنین (مثلاً جنین مدفوع دفع کند و ضربان قلبش کاهش یابد).


5- تنگی لگن

وی همچنین اظهار داشت خطرات و عوارض سزارین بسیار زیاد است و نباید به خاطر ترس از درد زایمان درخواست سزارین نمود. برای درد باید تقاضای بیدردی داده شود نه جراحی. تفاوتهای بین سزارین و زایمان طبیعی نشاندهندة بهتر بودن زایمان طبیعی است.

منبع:.salamatnews.com

زناشویی,روابط زناشویی,آموزش زناشویی,مسائل زناشویی,اموزش زناشویی,مسایل زناشویی,زندگی زناشویی,آموزش روابط زناشویی,روابط زناشویی با عکس,زایمان,زایمان طبیعی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/news20175122262159190.html'>عکس زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان زنان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/20149110354.html'>زایمان زنان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بعد از زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/afsordegibadazzayeman.html'>بعد از زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان سزارین' href='http://akairan.com/koodak/tag/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86/'>زایمان سزارین</a></strong>,پس از زایمان,متخصص <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زنان و زایمان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/news20165213171175090.html'>زنان و زایمان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زایمان طبیعی زنان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/hygiene-lady/20149110354.html'>زایمان طبیعی زنان</a></strong>,تنگی لگن, زناشویی,روابط زناشویی,آموزش زناشویی,مسائل زناشویی,اموزش زناشویی,مسایل زناشویی,زندگی زناشویی,آموزش روابط زناشویی,روابط زناشویی با عکس,زایمان,زایمان طبیعی,عکس زایمان,زایمان زنان,بعد از زایمان,زایمان سزارین,پس از زایمان,متخصص زنان و زایمان,زایمان طبیعی زنان,تنگی لگن,