بودن در وان آب گرم به مدت 10 دقیقه یا بیشتر می‌تواند دمای بدن را تا 9/38 درجه سانتی‌گراد بالا ببرد و این سبب حالتیبه نام هیپرترمی می شود.

برخی مطالعات نشان می‌دهد که افزایش دما به خطر سقط و نقایص لوله عصبی مخصوصا ناهنجاری جدی مغزی یا طناب نخاعی در کودکان زنانی منجر می‌شود که در اولین 4 تا 6 هفته بارداری دمای بالا را تجربه کردند.مواجهه با وان آب‌داغ در هر زمان از دوران بارداری می‌تواند سبب شود شما احساس گرمای بیش از حد کرده و فشارخون‌تان کاهش یابد چرا که این می‌تواند به اکسیژن‌رسانی کودکتان آسیب برساند.

اگر در دوران بارداری وان آب‌گرم را انتخاب می‌کنید برای کاهش خطرات به این نکات توجه کنید:· زمان ماندن در آب را به کمتر از 10 دقیقه کاهش دهید.· از نشستن نزدیک مدخل ورودی آب داغ اجتناب کنید.· اگر احساس ناراحتی و گرما و تعریق کردید فورا از وان خارج شوید.· اگر حال عمومی‌تان خوب نیست یا به دنبال تب و ورزش یا وان‌گرم قبلی دمای بدنتان افزایش یافت دیگر از وان آب‌گرم استفاده نکنید.

منبع:salamatiran

وان آب‌گرم در دوران بارداری، ایمن یا پرخطر,بودن در وان آب گرم درربارداری,شنا در بارداری,سونا در بارداری,بارداری,دوران بارداری,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جلوگیری از بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22750.html'>جلوگیری از بارداری</a></strong>,علائم بارداری,قبل ازبارداری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راههای جلوگیری از بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22750.html'>راههای جلوگیری از بارداری</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احتمال بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/23624.html'>احتمال بارداری</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نزدیکی در دوران بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/20149851339.html'>نزدیکی در دوران بارداری</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قرص های ضد بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/20149851921.html'>قرص های ضد بارداری</a></strong>,حاملگی,لباس حامتگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دوران حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/moraghebat1/'>دوران حاملگی</a></strong>,علائم حاملگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تست حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22753.html'>تست حاملگی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جلوگیری از حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22750.html'>جلوگیری از حاملگی</a></strong>,دوران حاملگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قرص ضد حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/chaharom41.html'>قرص ضد حاملگی</a></strong>,امکان حاملگی وان آب‌گرم در دوران بارداری، ایمن یا پرخطر,بودن در وان آب گرم درربارداری,شنا در بارداری,سونا در بارداری,بارداری,دوران بارداری,جلوگیری از بارداری,علائم بارداری,قبل ازبارداری, راههای جلوگیری از بارداری,احتمال بارداری,نزدیکی در دوران بارداری,قرص های <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/20149851921.html'>ضد بارداری</a></strong>,حاملگی,لباس حامتگی,دوران حاملگی,علائم حاملگی,تست حاملگی,جلوگیری از حاملگی,دوران حاملگی,قرص ضد حاملگی,امکان حاملگی وان آب‌گرم در دوران بارداری، ایمن یا پرخطر,بودن در وان آب گرم درربارداری,شنا در بارداری,سونا در بارداری,بارداری,دوران بارداری,جلوگیری از بارداری,علائم بارداری,قبل ازبارداری, راههای جلوگیری از بارداری,احتمال بارداری,نزدیکی در دوران بارداری,قرص های ضد بارداری,حاملگی,لباس حامتگی,دوران حاملگی,علائم حاملگی,تست حاملگی,جلوگیری از حاملگی,دوران حاملگی,قرص ضد حاملگی,امکان حاملگی وان آب‌گرم در دوران بارداری، ایمن یا پرخطر,بودن در وان آب گرم درربارداری,شنا در بارداری,سونا در بارداری,بارداری,دوران بارداری,جلوگیری از بارداری,علائم بارداری,قبل ازبارداری, راههای جلوگیری از بارداری,احتمال بارداری,نزدیکی در دوران بارداری,قرص های ضد بارداری,حاملگی,لباس حامتگی,دوران حاملگی,علائم حاملگی,تست حاملگی,جلوگیری از حاملگی,دوران حاملگی,قرص ضد حاملگی,امکان حاملگی