در مقاله ی قبل درباره ی اهمیت سونوگرافی و آزمایش های دوران بارداری صحبت کردیم، اکنون به ادامه ی انواع سونوگرافی می پردازیم.
تصویر نگاری از مایع پشت گردن
(هفته 11 تا 14)
در برخی موارد ممکن است به شما انجام تصویر نگاری خاصی برای کمک به تعیین میزان احتمال سندرم داون پیشنهاد شود.در این عمل که فقط بعضی از بیمارستانها آن را انجام می دهند، میزان تجمع مایع در پشت گردن کودک اندازه گیری می شود. در همه ی کودکان بین هفته های 11 تا 13 مقداری مایع در ناحیه ی مذکور وجود دارد. اما در بیشتر کودکان مبتلا به سندرم داون، مقدار این مایع بیشتر است. نتیجه ی این آزمایش همراه با سن مادر و نتایج آزمایش های غربالگری خون کمک می کند تا میزان احتمال ابتلا به سندرم داون محاسبه شود و در مورد انجام یا عدم انجام آزمایش تشخیصی تصمیم گرفته شود.
سونوگرافی داپلر
(در صورت لزوم)
تصویربرداری داپلر نوعی سونوگرافی است که برای بررسی جریان خون ورودی به بدن کودک از طریق بند ناف انجام می شود. اگر رشد کودک در حد مورد انتظار نباشد، ممکن است سونوگرافی داپلر انجام شود تا معلوم گردد که جفت به خوبی کار خود را انجام می دهد یا خیر، همچنین ممکن است هنگام زایمان برای بررسی ضربان قلب کودک، این سونوگرافی صورت گیرد.
آزمایش غربالگری سرم خون
(هفته 16 تا 18)
چند آزمایش خون مختلف وجود دارد که ممکن است یکی از آنها برای بررسی میزان ابتلای کودک به سندرم داون با یکی از نواقص لوله عصبی مثل اسپینا بیفیدا (مهره شکافته) انجام شود.
آزمایش آلفا فیتو پروتئین (AFP)
این آزمایش سطح AFP در خون و میزان احتمال نواقص لوله عصبی را مشخص می کند.
آزمایش سه گانه (بارتس)
در این آزمایش سه ماده شیمیایی در خون، یعنی AFPوuE3 (استریول) و hCG (گونادوتروپین جفتی انسان) اندازه گیری می شود . از این آزمایش برای سنجش میزان احتمال ابتلا به نواقص لوله عصبی، سندروم داون، و دیگر ناهنجاریهای کروموزومی استفاده می شود.
آزمایش HIV
(هفته 11 تا 13)
ممکن است به شما آزمایش HIV پیشنهاد شود. HIV ممکن است در دوران بارداری در حین زایمان یا حتی از طریق تغذیه با شیر مادر ، از مادر به کودک منتقل شود. حتی اگر مادر هیچ علائمی نداشته باشد، ممکن است کودک مبتلا شود. اما اگر پزشک بداند که HIV مثبت هستید، می توان اقدامات احتیاطی برای حداقل کردن خطر آلوده شدن کودک در حین زایمان انجام داد. بنابراین حتی اگر احتمال ابتلای خود یا همسرتان را نمی دهید، ارزش دارد که این آزمایش را انجام دهید.