این بیماری در ۳ ماهه اول بارداری منجر به سقط و در ماه های بعدی باعث زایمان زودرس، اختلال در رشد جنین و فوت جنین می شود.

یافته های یک تحقیق با تاکید بر بررسی هیپوتیروئیدی به همراه تست های رایج حاملگی، حاکی از شیوع کم کاری تیروئید در زنان باردار است.

منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با توجه به اینکه غده تیروئید جنین در ماه های اولیه حاملگی (کمتر از ۲۰ هفته) هنوز فعال نیست، مغز جنین از نظر هورمون های تیروئید شدیداً به مادر وابسته است.

اختلال عملکرد تیروئید در مادر بویژه هیپوتیروئیدی آشکار و تحت بالینی با افزایش خطر سقط ، پره اکلامپسی (مسمومیت حاملگی)، جدا شدن زودرس جفت، وزن کم هنگام تولد، زایمان پیش از موعد و کاهش هوش کودک همراه است.

در این بررسی، ۶۲۰ زن باردار مراجعه کننده برای مراقبت های دوره حاملگی با سن حاملگی کمتر از ۲۰ هفته با انجام تست TSH و Free T۴ به روش Elexiss مورد آزمایش قرار گرفتند. برای هر فرد پرسش نامه ای حاوی تعدادی از عوامل خطر شناخته شده هیپوتیروئیدی تکمیل شد. شیوع کم کاری تیروئید اعم از آشکار و تحت بالینی و ارتباط احتمالی آن با بعضی عوامل خطر مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها حاکی از آن است که کم کاری تیروئید با هیچ کدام از عوامل خطر مورد مطالعه در این تحقیق ارتباط معنی دار نداشت و فقط هیپوتیروئیدی آشکار با سابقه وجود آلرژی در فرد ارتباط معنی دار داشت.

نتایح این پژوهش که در مجله علوم پزشکی کرمان نیز منتشر شده، نشان می دهد: با توجه به شیوع بالای هیپوتیروئیدی (آشکار و تحت بالینی) و عوارض مادری و جنینی آن و همچنین عدم همراهی آن با عوامل خطر مفروض در حاملگی بویژه در نوع تحت بالینی که فقط با تست آزمایشگاهی قابل تشخیص است، بهتر است در تمام زنان باردار همراه با تست های رایج حاملگی هیپوتیروئیدی نیز بررسی شود.

منبع : hidoctor.ir