مبتلا شدن به سندرم  پلی کیستیک بطور معمول  با مقاومت به انسولین، ناهماهنگیهای چربی خون و تورم های پیشرفته ارتباط دارد. همه این موارد با استفاده اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند دوگانه MUFAو اسید های چرب امگا3 (n-3PUFA)  تا  اندازه ای بهتر خواهند شد.

محققین بخش دیابت و متابولیسم دانشگاه کالیفرنیا با هدف مقایسه تاثیر MUFAموجود در بادام نسبت به محتوای امگا 3 و امگا 6 موجود در گردو و بررسی تاثیرات آنها بر پارامترهای متابولیکی و آندوکرینی موثر در بروز سندرم  پلی کیستیک، مطالعه ای را طراحی نمودند.

در این مطالعه 31 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به صورت تصادفی انتخاب شده و روزانه مقداری گردو و بادام با محتوای 31 گرم روغن کامل به مدت 6 روز به آنها خورانده شد. به منظور مقایسه و نتیجه گیری، تست های مربوط به پارامترهای آنتروپومتریک، محتوای چربی، فسفولیپید، نشانه های التهابی، آندروژنز، تست خوراکی تحمل گلوکز، تست وریدی مربوط به عدم تحمل به گلوکزدر ابتدای شروع مطالعه و انتهای آن انجام گرفت.

طبق نتایج به دست آمده، وزن افراد در طی مطالعه ثابت باقی ماند. مصرف گردو سبب بالارفتن نسبت امگا3 به امگا 6 در محتوای رژیم غذایی و فسفولیپید های خون گردید. مصرف گردو همچنین LDLرا تا 6% و آپوپروتئین Bرا تا 11% کاهش داد. همچنین مصرف بادام سبب کاهش سطح LDLتا 10% و آپوپروتئین Bتا 9% شد. مصرف گردو نیز سبب افزایش میزان پاسخ به انسولین تا 26% گردید.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که هم گردو و هم بادام میزان ادیپونکتین(adiponectin)- هورمون پروتئینی که تعدادی از فرایندهای متابولیکی بدن را کنترل می کند- را افزایش می دهند. گردو به طور قابل توجهی میزان HgBA1cرا کاهش داد. در صورتی که بادام چنین تاثیری نداشت. همچنین گردو به طور قابل توجهی هورمون های جنسی متصل به گلوبولین را از38.3±4.1به   43.1±4.3 nmol/lافزایش داده و بادام سبب کاهش شاخص های آندروژن آزاد از  2.6±0.4  به   1.8±0.3گردید.

نکته عملی: دریافت مغزها تاثیرات سودمندی بر سطح لیپیدهای پلاسما و هورمون های آندروژن در سندرم  پلی کیستیک دارد. لذا به افرادی که مبتلا به این سندرم بوده و یا در گروه در معرض خطر قرار دارند توصیه می شود تا با در نظر گرفتن کالری دریافتی کل، مصرف مغزها به خصوص بادام و گردو را در برنامه غذایی خود قرار دهند.

منبع : hidoctor.ir