آکاایران: اثر ضد میکروبی شیر مادر

آکاایران: در دو هفته اول بعد از زایمان در هر میلی لیتر شیر مادر حدود ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ لکوسیت و همچنین سلول هایی به نام لنفوسیت که ایجاد بنام گاما گلوبین نوع A  می کنند و همچنین سلول های نوتروفیل و ماکروفاژها که عمل فاگوسیتوز ( میکروب خواری دارند ) وجود خواهند داشت ، بنابراین شیر مادر عمل ضد میکروبی برای نوزاد و همچنین برای پستان مادر خواهد داشت .

از طرف دیگر ماده ای به نام ایمونوگلوبولین A در کلستروم ( شیر چند روز اول بعد از زایمان را کلستروم می نامند ) و در شیر مادر وجود دارد . ابتدا مقدار آن در حدود دو میلی گرم در هر میلی لیتر شیر مادر است . سپس مقدار آن کم می شود و به یک میلی لیتر خواهد رسید . این نوع ایمونوگلوبولین در روده کودک شیرخوار بدون تغییر وجود دارد و به میکروب ها و ویروس ها که به روده وارد می شوند چسبیده و مانع از آن می شود که میکروب ها و ویروس ها آسیبی به مخاط روده وارد آورند و ایجاد بیماری نمایند .

عمل فاگوسیتوز

مواد دیگری که در کلستروم و همچنین در شیر مادر وجو دارد و اثر ضد میکروبی دارا می باشند عبارتند از : لایزوزیم ، لاکتوفرین ( آهن شیر ) و لاکتو پروکسیداز . این ترکیبات از رشد میکروب های بیماری زا که به روده وارد می شوند جلوگیری خواهند کرد . در شیرمادر آهن به صورت لاکتوفرین وجود دارد .( آهن به پروتئین چسبیده می باشد ) لاکتوفرین در شیر مادر ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از شیر گاو است . این ماده با مواد ضد میکروبی ( آنتی کر ) که در روده وجود دارد سبب از بین رفتن میکروب های بیماری زای روده می شود .

منبع :