آکاایران: چند توصیه راجع به خانه تکانی در بارداری

کارباموادشویندهخطرناکدردورانبارداریممنوعاست

 

برخیخانم هادردورانبارداریدچاروضعیتخاصیمی شوندوپزشکبهمنظورحفظسلامتمادروجنینفردراازانجامکارهایسنگینمنعواستراحتراتوصیهمی کند


یکنوزادکوچولومی تواندزندگی تانراپرازشادیکند،اماپذیرشمسئولیتهمکارراحتینیستاینروزهابیشترخانم هامشغولخانه تکانیهستند؛بویژهآنهاییکهشاغلندووقتنمی کنندهمهکارهارادرطولچندروزمتوالیانجامدهنددراینبینخانم هایباردارراهمنبایدنادیدهگرفتکهبایدبارعایتنکاتخاصیبهاستقبالبهاربروندتاسلامتخودشانوالبتهجنین شانبهخطرنیفتداگرشماهمدرخانه تکانیامسالباردارهستیدنبایدبهخودتانفشاربیاوریدتاخستگیاذیت تاننکند

یادتانباشدقرارنیستهمهکارهایخانهراتنهاییوبسرعتانجامدهیدشایدبهترباشدفهرستیازکارهایپیشروراتهیهکنیدوببینیدکدام یکرامی توانتنهاوسرفرصتشروعکرداگرطبقاینروالودرهفتهاولاسفندشروعبهخانه تکانیکنید،دچارآسیبوخستگی هایمزمننخواهیدشدبهترینپیشنهادایناستکههرروزرابهانجامیککاراختصاصدهید؛حتیاگرزماناضافیبرایکارهایدیگرهمداشتهباشیدبهعنوانمثالیکروزکابینت هایآشپزخانهراتمیزکنید،روزبعدکمدهارامرتبکنید،تمیزکردنبوفهووسایلدکوریرادریکروزانجامدهید

باپزشکمشورتکنید
برخیخانم هادردورانبارداریدچاروضعیتخاصیمی شوندوپزشکبهمنظورحفظسلامتمادروجنینفردراازانجامکارهایسنگینمنعواستراحتراتوصیهمی کنداگرشماهمجزواینافرادهستیدبایدامسالازخیرخانه تکانیبگذریدیاانجامکارهارابهدیگرانبسپاریدچونامسالاولویتشمافرزندتاناستوبعدازتولداومی توانیدبههمهکارهارسیدگیکنید

 

درخانه تکانیهنگامشستنوسایلیکچهارپایهکوتاهزیرپایتانبگذاریدوآنراهرپنجدقیقهیکباربینپایراستوچپجابه جاکنیدوهر۱۵تا۲۰دقیقهیک باربهخودتاناستراحتدهیدهمچنینبرایکارهاییمثلدرآوردنپرده هاونصبآنوبالارفتنازنردبانیاچهارپایهوجابه جاییاجساموکارهایسنگینمثلشستندیواروسرویس هایبهداشتیحتماازدیگرانکمکبگیریدکارباموادشویندهخطرناکهمکهدرکلممنوعاست

تفریحبهجایخانه تکانی
مدامبهخودتانیادآوریکنیدکهقرارنیستخانه تکانیامسالدرچندروزوبسرعتهرچهتمام ترانجامشود،بلکهاولویتشماسلامتخودتانوبچهاستپسبایدبهکارهایخانهبهچشمتفریحوسرگرمینگاهکنید؛این کهدرخانه تکانیسالآیندهیکموجودفسقلیحسابیجلویدستوپایتانرامی گیردودیگرتنهانیستیدگاهیاوقاتبهحدیسرگرمانجامکارهایخانهمی شویمکهحواسمانبهوضعبدنماننیست؛بویژهشمابهعنوانیکخانمبارداربایدنبایدطولانی مدتدریکحالتثابتبمانیدبنابراینهریکساعتیک بارکاررارهاکنید،درازبکشیدوپاهایتانرابالاترازسطحزمینبگذاریدایناستراحتنیمساعتهحالتانرابهترمی کندومانعخستگیشمامی شوددراینبینمصرفمایعاتومیان وعده هاراهمفراموشنکنید

منبعمنبع :