آکاایران: چرا باید زایمان طبیعی کنم؟

عوارضزایمانطبیعییکسومسزارینودورهنقاهتشخیلیکمتراست

زایمانطبیعیماننداسمشیکپروسهکاملاطبیعیمیباشدکهبرایهرمادریکهسالمباشدمیتواندبهطورطبیعیاتفاقبیفتدزایمانسزارینبرخلافامریکهرواجیافتهفقطبرایموارددارایمشکلاتپزشکیکهجانمادروجنیندرخطرباشداستفادهمیشود

عوارضزایمانطبیعییکسومسزارینودورهنقاهتشخیلیکمتراستودرآنازمادهبیهوشیاستفادهنمی شودنوزادیکهبازایمانطبیعیبهدنیامی آیدریه هایشخالیاستواحتمالبیماریمشکلتنفسیگذراینوزادیبرایشکمتراستایننوزادانوقتیبهدنیامی آیندخیلیهوشیارترهستندوکمتربهاکسیژننیازپیدامی کنند

 

اینمزایاحدودسالاستکهاثباتشدهامامتاسفانهدرایراناینفرهنگهنوزجانیفتادهاستدردزایمانطبیعیبعداززایمانکمتراستاماقبلزایمانبیشتراستکهاگرهمازروش هایبدوندرداستفادهشوددیگربیماردردیحسنخواهدکردعلاوهبراینبرشآنکوچک ترودرحدسانتی متراستوفقطتالایهشکمبازمی شودامادرسزارینحدودالایهازشکمبازمی شود

درخارجازمرزهااکثریتبهامیدزایمانطبیعیبهاتاقزایمانمی روندوفقطدرصدکمیمجبوربهانجامسزارینمی شوندحالاسال هاستثابتشدهعوارضزایمانطبیعیبرایمادرونوزادکمترازسزاریناستودورهنقاهتآنهمبسیارآسانتروکوتاهتراستمتاسفانه تمامروش هایزایمانبیدردکهاینروزهادردنیارایجشدهاستمتاسفانهدراکثرمراکزایراناجرانمی شودیابهطورناقصاجرامی شود

 

دردزایمانیکیازدردهایبسیارشدیدپزشکیاستوبرایکاهشآنامروزهدردنیاازروش هاییچونیوگا،لاماز،طریقهتنفسصحیح،بیهوشیباگاز،طبسوزنی،زایماندرآبوزایماناپیدورالیابی حسیازکمراستفادهمی شودکهمتاسفانهبیشتراینروش هابهصورتمحدوددربیمارستان هایاندکیدرتهرانانجاممی شوندیاآنقدرتعدادبیمارانزیاداستکهبیمارستان هاواقعاامکانانجاماینهمهزایمانبااپیدورالیاباروش هایدیگرراندارند

درخارجازکشورهمحدوداتادرصدزایمانهابهسزارینختممی شوددراینصورتبیماردلخورنمی شودکهچرامنراسزارینکردیدزیراهمهمی دانندکهتشخیصاینموضوعباپزشکاستبرایمثالاگرقدبیمارخیلیکوتاهباشداسکنومعاینهلگنمی شودواگرمشکلدیگریداشتهباشدونتواندزایمانطبیعیکندبهاوتذکردادهمی شوددرغیراینصورتوارداتاقزایمانمی شودوپروسهزمانپیشرفتمی کنداگرپیشرفتزایمانخوبباشد،قلبجنینافتنداشتهباشدوهیچمشکلاضافهدیگریمانندفشارخونوبیماریقلبیمطرحنباشددرصدازبیمارانبهراحتیزایمانطبیعیراانجاممی دهند

افتادگیمثانهدرسزارینهمرخمی دهدمشکلافتادگیمثانهیاکفلگندرزایمانطبیعینسبتبهسزارینکمیبیشتراستزیرافشارفیزیکیکهسرنوزادباسانتیمترقطربهعضلاتواعصابلگنواردمی کندمسلمابیشتراستبااینحالبرایاینمسئلههمراهکارهاییوجودداردازجملهاینکهبرشیکهدرقسمتپایینمی دهیمرادرستمثلروزاولترمیممی کنیم

 

علاوهبراینباانجامورزش هایمخصوصقبلوبعدبعداززایمانازجمله«کگل»برایتاهفتهومراجعهبهفیزیوتراپوانجامبیوفیدبکتراپیواستفادهازوسیلهمخصوصبرایتحریکعضلاتکفلگنمی تواناینعضلاترابهحالتاولیهبرگرداندالبتهاینمسئلهفقطدرهمانتاجلسهتمامنمی شودوفردبایدتاآخرعمراینورزشهاراانجامدهدحتیدرسزاریننیزاینافتادگیهاایجادمی شودبیمارانزیادیهستندکهبعدازدویاسهبارسزاریندچارافتادگیلگنوبیاختیاریادرارمی شوندزیراهورمون هاییکهدربارداریترشحمی شوندتمامعضلاتبدنراشلمی کنندواینشلشدنهردفعهتکرارمی شودومنجربهافتادگیمی شوداماخبمسلمادرسزارینچونآسیبموضعیکمتراستافتادگیکمترخواهدبود

طبیعی

درزایمانطبیعینوزادانوقتیبهدنیامی آیندهوشیارترهستندوکمتربهاکسیژننیازپیدامی کنند

 
نگرانمشکلارتباطبعداززایماننباشیددرزایمانطبیعیوسزارینبرشیکهرویشکموناحیهتناسلیدادهمی شودطوریبخیهزدهمی شودکهدقیقابه حالتاولیه اشبرگرددبیشترازهمهشلیعضلاتناحیهتناسلیمطرحاستکهممکناستبعدهادررابطهزناشوییزوجمشکلبه وجودبیاوردکهاینمسئلهنیزباانجامورزش هایکگلتادرصدبرطرفمی شود

زایمانطبیعیبعدازسزاریناگرمشکلتنگیلگنمطرحنباشدوعلتدیگریبرایسزارینمثلافتصدایقلبجنینوجودداشتهباشدفردمی تواندبعدازسزارین،زایمانبعدیراطبیعیانجامدهد

درتکرارسزارینمحدودیتیوجودندارداماهرچهتعدادسزارین هابالاترمی رودخطرنیزبیشترمی شودمعمولابعدازسهیاچهاربارسزارینشکمبهقدریچسبندگیپیدامی کندکهبرگشتنبهآناتومیطبیعیمثانهورحمبسیارمشکلمی شودوقسمتیکهبرشدادهشدهآنقدرنازکمی شودکهاحتمالپارگیرحمقبلاززایمانبه وجودمی آیدمتاسفانهحدودتادرصدازافرادیکهسزارینداشتهاندبرایباردومکهمی خواهندبچه دارشوندموفقنمی شوندووقتیازلوله هایرحمشانعکسبرداریمی شوداکثراچسبندگیدارنددرواقعهرگونهدستکاریوعملجراحیکهرویشکمانجاممی شودازآپاندیسگرفتهتاکیستتخمدانوسزارینمقدارکمیچسبندگیایجادمی کندواینچسبندگیمی تواندلوله هایرحمیراببنددومنجربهنازاییشود

علاوهبرتماممواردبالادرزایمانطبیعیتماسپوستبهپوستمادرونوزادبهترانجاممیشودکهاینامرموجبتاثیراتیاستکهدرروندرشدکودکازجملهرشدمغزیاومیگذاردبهتراست

 

منبعمنبع :