آکاایران: علائم و عوارض پیکا در حاملگی

منظورازپیکاخوردنموادنامناسبیاستکهازنظرتغذیهایکمارزش،بیارزشویامضرهستند

 

منظورازپیکاخوردنموادنامناسبیاستکهازنظرتغذیهایکمارزش،بیارزشویامضرهستند


دردورانبارداریاینموادنامناسباغلبشاملمصرفخاکیانشاستهرایجترینومصرفموادغیرغذاییدیگرازقبیلیخکبریتسوخته،سنگ،زغال،خاکستر،سیگار،مهرنماز،نفتالینومیباشدجایگزینکردنموادنامناسبسببکاهشدریافتموادمغذیمفیدودرنتیجهکمبودریزمغذیهامیشودهمچنینمصرفزیادموادیکهحاویانرژیهستندازقبیلنشاستهمیتواندسببچاقیشود

عوارضپیکا
برخیدیگرازموادنامناسبپیکانیزممکناستحاویموادسمییاآلودگیمیکروبیباشندویاممکناستدرجذبموادمعدنیازقبیلآهناختلالایجادکننددرنهایتمشکلاتینظیرمسمومیت،یبوست،کمخونیهمولیتیکجنینی،بزرگشدنبناگوشوانسدادمعدهورودهکوچکوآلودگیانگلیازعوارضپیکامیباشند

خطراتاحتمالیپیکا
دربرخیافرادپیکابرایکنترلتهوعیااسترسهایعصبی،لذتازجویدنبرخیمواد،یابهعللوراثتیتمایلارثیبهمصرفبرخیموادویاتشویقاطرافیانیاخانوادهفردمیباشدخطراتاحتمالیپیکاشاملمشکلاتخونیبهشکلآنمیوگوارشیرقابتدرهضموجذبموادمغذیمیباشدبایدمشاورهبابیمارانمبتلابهپیکاانجامگیردونوعمادهمصرفشدهوعلتمصرفآنتعیینشودوخطراتمصرفآنبایدمطابقبافرهنگفردبهروشیصحیحبهخانمباردارتذکردادهشوددرموردپیکاتوصیهمیشودشمارشکاملخونبرایبررسیوجودکمخونیدرخواستشود

ویارحاملگیحالتیاستکهدرآن،خانمبارداربهمصرفیکمادهغذاییتمایلزیادیپیدامیکندنمونههاییازویارحاملگیشاملتمایلزیادبهمصرفقرهقورت،ترشیها،شیرینیهاومیباشد

۷ویارمهمکهبطورمعمولدرمادرانباردارمشاهدهمیشودبهترتیبشامل
بستنی،میوه،چیپس،گوشت،کرهبادامزمینی،خیارشوروشرابمیباشد

درموردویارذکرایننکتهضروریاستکهتازمانیکهمصرفاینگونهغذاهاتنوعرژیمغذاییرابرهمنزندوتغذیهمادرخوبباشدمشکلیایجادنمیکندامااگردرمصرفاینموادبهگونهایافراطشودکهازخوردنغذاهایاصلیسرباززند،ممکناستدچارکمبودهایتغذیهایشودودراینموردبایدآموزشهایلازمدررابطهبارعایتتنوعوتعادلدرمصرفموادغذایی بهخانمبارداردادهشود

 

منبعمنبع :