آکاایران: اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید

برایداشتنبارداریبی خطروتولدفرزنداننرمال،ازمصرفانواعچربی هاپرهیزکنید

 

 اگرقصدداریدیکمهمانکوچکبهخانواده تاناضافهکنیدوطعمپدرومادرشدنرابچشید،حتمامی دانیدکهقبلازاقدامبهبارداریبایدبهبعضیمسائلتوجهداشتهباشیدمتخصصانمعتقدندبرایداشتنفرزندسالموطبیعی،پدرومادربایدعلاوهبراینکهبهوضعیتتغذیهخودتوجهداشتهباشندتغییراتیراهمدرسبکزندگیخودایجادکنندبهایداشتنفرزندانسالمبرایپدرومادر، ترکعاداتغلطوپیرویازیکسبکزندگیدرستوسلامتاست


بسیاریازوالدینحاضرندهرکاریکهلازماستانجامدهندتافرزندشانبابهترینوضعیتبدنیومغزیبهدنیابیایداماگاهیوالدیننمی دانندکهلازماستازبرخیمواردهمپرهیزکنند

دکترقاضی زاده،متخصصزنانوزایمان،بهشماتوصیهمی کندکهبرایاقدامبهبارداریبهچهمسائلیبایدتوجهداشتهباشیدوازچهمواردیپرهیزکنید

درباردرایبهتغذیهتاناهمیتدهید
به طورکلیپدرومادر،خصوصامادرانبرایبارداریبایدبهوضعیتتغذیهخودتوجهداشتهباشنداگرچهبهلحاظتغذیهممنوعیتاکیدومطلقیوجودندارد،امابعضیخوراکی هاوموادغذاییبایدتاحدامکانمحدودشودازجملهمواردمهمیکهبرایداشتنیکبارداریایمنوداشتنفرزندیسالمبایدتاحدامکانازآنپرهیزشودموادنگهدارندهاست

تمامغذاهایکنسروی،آبمیوه هایپاکتیوبه طورکلیموادغذاییبسته بندیشدهبرایماندگاریبیشتردارایموادنگهدارندههستند،بنابراینتاحدامکانازخوردنغذاهاییمثلتنماهی،لوبیایکنسروییاانواعخورش هاوغذاهایکنسرویپرهیزکنیداگرگاهیمجبوربهاستفادهازاینغذاهاهستیدحتمابهتاریخمصرفمحصولتوجهکردهوآنرادرآببجوشانید

 

غذاهایهورمونیراتحریمکنید
متاســفانهصنایعغذاییدرکشورماآنچنانکهبایدکنترلشدهنیستواینموضوعمی تواندنگرانی هارادراینزمینهبیشترکندمعمولادرپرورشداموطیورازهورمون هاوآنتی بیوتیک هااستفادهمی کنندکهاینموردهممی تواندبرایبارداریموردمحدودیتباشدبه طورکلیتوصیهمی کنیمبرایداشتنبارداریوزایمانبی خطروتولدفرزنداننرمال،تاحدامکانازمصرفانواعچربی هاپرهیزکنیداینچربی هامی تواندحاصلهورمون هایاستفادهشدهدرپرورشداموطیوریاچربیلبنیاتباشد

انواعموادغذاییپرچربمثللبنیاتپرچرب،بالورانمرغبه دلیلتجمعهورمونوآنتی بیوتیک هادرایناندام ها،گوشتگوسفندبه دلیلچربیبالاومواردیازایندستبایدمحدودشودمی توانیدلبنیاتکم چرب،سینهمرغوگوشتگوسالهراجایگزیناینمواردکنیدهمچنینخوردنجگربه دلیلتجمعموادزایددراینعضوومسائلبهداشتی،چایوقهوهراهممحدودکنید

دورفست فودهاهاراخطبکشید
نیتراتونیتریتهمازجملهمواردیاستکهبایدهرچهبیشترازآندوریکنیدنیتراتونیتریتبیشتردرسوسیسوکالباسوفست فودهاوجودداردکهباعثرنگصورتیاینمحصولاتمی شودنیتراتونیتریتعلاوهبراینکهسرطان زاستوباعثچاقیوبیماری هایقلبیعروقیمی شود،می تواندروینوزاداننیزتاثیرداشتهباشد

 خوردنفست فودهامی تواندباعثمشکلاتیازجملهچاقی،مشکلاتمغزییامستعدانواعبیماری هادرنوزادانیشودکهمادرانآنهابیشازاندازهفست فودمصرفکرده اند،بنابراینبرایپیشگیریازبروزچنینمشکلاتی،تاحدامکانازمصرفانواعفست فودهاسوسیسوکالباسوحتیمخلفاتکناراینغذاهاپرهیزکنید


ازامواجدوریکنید
امواجمغناطیسی،ماهواره،بیسیمواز جملهمواردیاستکهبهتراستبرایپیشگیریازبروزمشکلاتدربارداریتاحدامکانازآنهاپرهیزکنید 

داشته

برایبارداریایمنتاحدامکانازامواجموبایلدوریکنید

 

موبایلتانراخاموشکنید
می دانیدکهامواجمختلفدراطرافمازیاداستونمی توانبه طورکاملازآندوریکرد،امابایدبرایبارداریایمنتاحدامکانخودراازچنینامواجیدورکنید؛خصوصاکسانیکهسابقهسقطجنیندارندامواجموبایلرامی توانباخاموشکردنآندرمواقعغیر ضروریخصوصاهنگامخواب،تاحدیکنترلکردبهعلاوهتوصیهمی کنیمتاحدامکانازتلفن هایثابتبه جایبیسیماستفادهکنیددرمواردضروری ترکمربندهایضداشعهرادردورانبارداریتوصیهمی کنیماینکمربندهاازالیافنقرهساختهشدهوجنینراازامواجمضرحفاظتمی کنند

 

مواظبآفت کش هاباشید
انواعآفت کش هاییکهممکناستدرموادغذاییوجودداشتهباشد،می تواندبرایبارداریمشکلاتیراایجادکندبه طورکلیتوصیهمی کنیمهمهافرادازتماسباآفت کش هاوحشره کش هاپرهیزکنند؛مسلمااینپرهیزهابرایبارداریجدی ترمطرحمی شوددربارهموادغذاییاینموردشاملآفت کش هاییمی شودکهدرپرورشمحصولاتکشاورزیمورداستفادهقرارمی گیرد

حتمامحصولاتکشاورزیاستانداردبخریدوباروش هایبهداشتیشست وشودهیداستفادهازموادغذاییارگانیککهدرتولیدآنآفت کشکمتریاستفادهمی شودوسالم تراست،می تواندپیشنهادخوبیبرایقبلیاحیندورانبارداریباشد

ازلباسهایتنگاستفادهنکنید
بهآقایانتوصیهمی کنیمبرایاقدامبهبارداریوحتیقبلازآنلباسزیرگشاد،پاچه دارونخیبپوشندخنکنگهداشتنوشست وشوباآبسردموارددیگریاستکهبایدبهآنتوجهداشتهباشند

نشستنطولانیرویصندلی،لباس هایتنگوپلاستیکیودمایبالایناحیهتناسلیمی تواندبرکیفیتوتحرکاسپرم هانقشمنفیداشتهباشدبهعلاوهتوجهداشتهباشیدبرایاقدامبهبارداریحتمابایدسیگار،قلیان،مواد مخدروالکلراکناربگذاریدتماماینمواردمی تواندتحرکاسپرم هاراکمکردهورویباروریتاثیرمنفیداشتهباشد

 

سالمی

برایپیشگیریازبروزمشکلاتدربارداریتاحدامکانازامواجمغناطیسیدوریکنید

 
موادغذاییرادرظروفپلاستیکینگهدارینکنید
به طورکلیموادشیمیاییمی توانندتاثیراتمخربیبرسلامتانسانداشتهباشندوبهتراستبااینموادتماسنداشتهباشید

تاثیرتماسباموادشیمیاییآنینیستودردرازمدتمی تواننتیجهآنرامشاهدهکردامابااین حالبرایبارداریلازماستکهبه طوراکیدازتماسباموادشیمیاییپرهیزکنیدموادشیمیاییمثلدی اکسین هایافوران هاازجملهموادشیمیاییهستندکهبایدازآندوریکردومهم ترینمنبعتولیدآنهمسوزاندنزباله هاستمسئولانبایدنظارتبیشتریبراینقضیهداشتهباشند

فتالات هاموادشیمیاییدیگریهستندکهبراثرنگهداریموادغذاییدرظروفپلاستیکیممکناستبهبدنواردشوند،بنابراینبایداینفرهنگدرخانواده هاجابیفتدکهبه عنوانیکروشبهداشتیموادغذاییرادرظروفشیشه اینگهداریکنندبه علاوهلوازمآرایشیهمحاویفتالاتهستندبنابراینتاحدامکاندرایندوران،بهچنینمسائلیتوجهداشتهباشید

بی خیالشوینده هاشوید
انواعشوینده هایقویوسفیدکننده هامورددیگریاستکهتوصیهمی کنیمبرایبارداریایمنازآندوریشودتماسباسفیدکننده هایاجرمگیرهایقویواستنشاقبخاراتآنمی تواندبسیارخطرناکباشدانواعخوشبوکننده هاراهممی تواندرهمینگروهجادادعلاوهبرتاثیرطولانی مدتاینموادوبروزبیماری هایریویوسرطان،تماسواستنشاقاینموادمی تواندبرهورمون هایمردانهوزنانهتاثیرمخرببگذارد

بهعلاوهتماسباموادشویندهقویحیندورانبارداریممکناستمشکلاتینظیرآسیب پذیریدربرابربیماریآسمدرنوزادان،ایجادعوارضعصبیدرجنین،تاثیربرشیردهیورابههمراهداشتهباشدبهعلاوهبایدگفتبرخیازاینموادشیمیاییمی توانندبرکیفیتیاتعداداسپرم هایمردانتاثیرمخربداشتهباشند 

 

منبعمجلهسیبسبزبرترینهامنبع :