آکاایران: بچه خوره در زنان باردار

حاملگیمولاریاپوچکهدرمیانعوامبهبچهخورهنیزمعروفاست

 

حاملگیمولاریاپوچکهدرمیانعوامبهبچهخورهنیزمعروفاست،زمانیرخمیدهدکهدرتخمبارورشده،بهدنبالبروزاختلالدرلقاحاسپرموتخمک،ناهنجاریهایخاصیوجودداشتهباشدبهاینمعناکهتخمبارورشدهیاهرگزبهجنینتبدیلنمیشودکهبهآنمولکاملگفتهمیشودیااینکهبهشکلغیرطبیعیرشدمیکندونمیتواندزندهبماندمولنسبی

نکتهبسیارمهمدرموردحاملگیپوچیامولارآناستکهبرخلافتصوریکهنسبتبهایننوعبارداریهادرزنانوجودداردوآنانرانسبتبهامکانبارداریهایبعدیشاندچارتردیدمیکند،نهتنهاخانمهاپسازطیدورهدرمانکاملاینبیماریمیتوانندباردارشوند،بلکهحتیبهدنبالبدخیمشدناینبیماریوطیدورهشیمیدرمانینیزامکانبارداریمجدددراکثرمواردوجوددارد

دکترعشوریمقدم،متخصصزنانوزایماندراینبارهمیگوید
بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیطیششماهپسازدرمانحاملگیمولاروتائیدپایینبودنسطحاینهورمونبهاینمعناستکهبیمارمیتواندباخیالراحتباردارشود،زیرااحتمالعوداینبیماریبسیارکموحدودیکدرصداست


چندبرابرشدنکروموزومها
درحاملگیهایطبیعی،تخمبارورشدهدارایکروموزومازپدروکروموزومازمادراستدراغلبحامگلیهایمولارکامل،کروموزومهایمادردرتخمبارورشدهوجودنداردوکروموزومهایپدرنسخهایدیگرراتکثیرمیکند،بنابرایندونسخهازکروموزومهایپدردرتخموجودداردوهیچکروموزومیازمادردرآنموجودنیست

دراینحالت،جنین،کیسهجنینییاهیچبافتجفتیطبیعیوجودنداردوجفتتودهایازکیسههایشبیهخوشهانگورراتشکیلمیدهد

وجودکروموزومهایپدریدرحاملگیمولاربهمعناینقشداشتنپدردرایننوعحاملگیهانیستالبتهدربیشترحاملگیهایمولارجزئی،درتخمبارورشدهکروموزومهایمکملمادرنیزوجوددارد،اماکروموزومهایپدردوبرابرمیشود،بنابراینبهجایکروموزوم،کروموزوموجودخواهدداشت

بهاینترتیبدرمیانتودهبافتغیرطبیعیکهشبیهخوشهانگوراست،چندبافتجفتیبهوجودخواهدآمدوجنینرشدخودراآغارمیکند،بنابراینممکناستجنینیافقطتعدادیبافتجفتییاکیسهجنینیوجودداشتهباشداماحتیاگرجنینیبهوجودبیایددربیشترمواردآنقدرغیرطبیعیاستکهنمیتواندزندهبماند

باوجودترسناشیازایننوعبارداریهایغیرطبیعی،پسازطیشدندورهدرماناینبیماری،نهتنهاامکانبارداریمجددوجودخواهدداشت،بلکهعوارضجسمیناشیازحاملگیمولارنیزبهطورکاملرفعخواهدشد

 

بارداریدرسنپایینیابالا
اصلیتریننشانهتشخیصیحاملگیمولاریاتومورهایوابستهبهجفت،بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیاستکهاگربسیاربالاترازحدبارداریهایطبیعیباشد،شکایننوعحاملگیهاراافزایشمیدهدگرچهسونوگرافینیزدرصورتیکهمولکاملباشد،یعنیجنینیتشکیلنشدهباشد،درهفتههایاولبارداریقابلتشخیصاست

اینبیماریدرخانمهاییکهدرسنینبسیارپایینزیرسالیاخیلیبالابیشازسالباردارشوند،بیشتردیدهمیشودبهبیاندیگرهرچهسنمادربیشترباشد،خطربیماریبیشتراست

البتهدربرخیمطالعاتدیدهشدهاستمصرفدرازمدتقرصهایضدبارداریومصرفدخانیاتنیزمیتوانددربروزانواعیازمولموثرباشدهمینطوردیدهشدهکهکمبودویتامینوترکیباتیکهبتاکاروتنداردنیزمیتواندزمینهسازانواعیازبیماریمولباشدهمچنینممکناستسنبالایپدرنیزازعواملموثردربروزایننوعحاملگیهاباشد


ازخونریزیهایپراکندهتاتهوعوتورمشکم
متخصصانزنانوزایمانتاکیدمیکنندکهیکحاملگیمولارمیتواندابتداعلائمیکحاملگیمعمولیمانندخونریزیهایپراکندهراداشتهباشد،اماپسازمدتیلکههایاخونریزیبیشتریرابههمراهخواهدداشتاینخونریزیمیتواندششهفتهپسازحاملگییادیرترازآنآغازشودهمچنینممکناستباحالتتهوعواستفراغشدید،انقباضیاتورمشکمهمراهباشد

دکترعشوریبهبزرگشدناندازهرحمبیشازحدمعمولبرایحاملگیچندهفتهای،پرکاریتیروئیدیاوجودکیستهایتخمدانیبهعنواننشانههایدیگرحاملگیمولاراشارهمیکندومیگوید

«البتهبررسیسطحهورمونبارداریومشاهداتاینبیماریمیتواندبهدنبالسقطیاحتییکحاملگیطبیعیوپساززایماناتفاقبیفتددرموردمولهایمعمولی،اقدامبرایکورتاژخارجکردنمحصولاتجفتیازرحمبهعنوانبهترینراهکاردرمانیصورتمیگیرد،امادرموردمولهایمهاجممولهاییکهحالتبدخیمیداردنیازبهشیمیدرمانیوبررسیهایبیشتردارد،زیراممکناستبیماریبهجاهایدیگرازجملهریه،کبدیامغزانتشارپیداکندوباعثخطراتبیشتریبرایبیمارشود»


درمانقطعیبرایبارداریمولار
بهگفتهدکترعشوری،خوشبختانهبیشترمبتلایانبهحاملگیهایمولارحتیمبتلایانبهانواعبدخیمآنبهطورقطعیدرمانمیشوندوپسازپیگیریمناسبحداقلیکسالهمیتوانندباردارشوند،یعنیاحتمالاینکهحاملگیبعدیبهدلیلشیمیدرمانیبامشکلیروبهروشود،وجودنداردواحتمالبروزمولمجددهمبسیارکماست

اینمتخصصزناناضافهمیکند«درمولهایمعمولیپسازبررسیهایششماههوتائیدپایینبودنسطحهورمونبتااچسیجیامکانبارداریمجددوجودداردامااینبررسیهادرانواعبدخیمبیماریبایدتاحداقلیکسالادامهیابدودراینمدتنیزبایدازقرصهایپیشگیریازبارداریاستفادهشودخطرافزایشاحتمالمرگجنین،نقصمادرزادی،زایمانزودرسیادیگرعواقب،پسازدرمانحاملگیمولاروجودنداردالبتهانجامبررسیهاحتیپسازبارداریوزایماننیزضروریاست»

یکیازسئوالاتزنانباردارایناستکهآیادرصورتتشکیلنشدنقلبجنینبایدسقطصورتپذیردویابهبارداریادامهداد؟
دراینرابطهدکترآرینجراحومتخصصزنان،زایمانونازاییمیگوید
«قلبجنینازهفتهششمگاهاوازهفتههفتمقطعابایدباسونوگرافیدیدهشودوحتینوارآنترسیمشودواگردیدهنشودیاحاملگیدیرتراتفاقافتادهویاجنینرشدشدچاراشکالاست

ولیدرهفتهدوازدهمحتمابایدجنیندارایقلبباضربانمنظمبینتاضربهدردقیقهباشد،درغیراینصورتجنینازبینرفتهوحتمابایدسقطشود

ادامهدادنبهحاملگیجنینفاقدقلببرایمدتبیشازیکماهگاهیممکناستتغییراتهیداتیفرمیابچهخورهرابهوجودآوردکهتوجهودقتدرمانیبیشتریرامیطلبد»

منبعتبیانمنبع :