آکاایران: بهترین حالت رابطه جنسی برای باردار شدن!

وضعیتسنتییکیازبهترینوضعیت هایرابطه جنسیبرایباردارشدنسریع تراست

 

وضعیتسنتییکیازبهترینوضعیت هایرابطه جنسیبرایباردارشدنسریع تراستاینوضعیتبرایبارداریمطلوب ترینحالتاستگرچهتقریباًدرهرحالتازرابطه جنسیمی توانباردارشد

دراینوضعیتکهجزءقدیمی ترینحالت هابرایرابطه جنسیاست،زنباپاهاییبازشدهبهپشتمی خوابدوهردوزانویخودراخممی کندوکفپاهارامحکمرویزمینقرارمی دهدسپسمردرویاومی خوابدالبتهاینحالتپایهمدل هایدیگریهمدارد

مثلاًزنیکیاهردوپایخودرابلندمی کندومردیاآنهارادردستمی گیردویاآنهارارویشانه هایخودقرارمی دهد؛یااینکهیکییاهردوزانویخودرابازمی کند

وضعیتسنتیبهترینحالتبرایباردارشدناستزیرابسیارراحتبودهوتماسدوبدندرآنبهتراستدوطرفرودررویهمهستندوتماممدتمی توانندهمدیگررابوسیدهیادرآغوشگیرنددراینحالتزنمی تواندآزادانهحرکتکندومردمی تواندبابلندکردنخودبادست هایشیابالاکشیدنبدنشبااستفادهاززانوهایش،بخشیازوزنخودراازرویزنبردارد

برایلقاحنیزاینحالتبهترینحالتبرایباردارشدناستزیراوقتیزنبهپشتمی خوابد،واژنروبهپاییناستورفتناسپرمبهداخلآنوگذشتنازگردنهرحموواردشدنبهرحمراحت ترصورتمی گیردیکیدیگرازفوایداینحالتایناستکهاینامکانرافراهممی کندکهآلتمردعمیق ترواردواژنزنشودتااسپرمبعدازانزالمستقیم ترواردگردنهرحمشود

وقتیمی خواهیددربهترینحالترابطه جنسیباردارشوید،واحتمالباردارشدنخودراپسازانزالافزایشدهید،ایننکاترارعایتکنید

مردبایدآلتتناسلیخودراتاحدامکانبیشتربهعمقواژنفروبردهتاکمترینمیزانازمایعانزالشدهبیرونازواژنبریزدپسازبیرونکشیدنآلت،مردمی تواندبهآرامیدولبدستگاهتناسلیزنرابهسمتهمفشاردهدتامایعانزالشدهازآنبیروننریزد

زنبایدبرای۲۰تا۳۰دقیقهبعدیهمانطوربهپشتدرازبکشدبهتراستکهزیرکمراوبالشیقرارگیردتالگناوکمیازرویزمینبلندشود

طبیعیاستکهوقتیزنازجایخودبلندمی شودکمیازمایعانزالشدهازواژنبیرونبریزداماایناحتمالبارورشدناوراکاهشنمی دهدزیرادرایننقطهبیشتراسپرم هاییکهدرواژنمانده اندزندهنیستندبههماندلیل،بهپشتخوابیدنزنبیشتراز۳۰دقیقهاحتمالبارورشدنزنرابیشترنمی کند

اگردوستداریدتنوعبیشتریدررابطه جنسیتانباشد،می توانیدازمدل هایزیربرایباردارشدناستفادهکنید


حالتهایمتنوعبرایباردارشدن
خوابیدندوطرفبهپهلوکناریکدیگرنیزیکیازراه هایخوببرایآندستهاززوج هاییاستکهیکیازطرفیناضافه وزنیاکمردرددارداینکاررامیتوانیدهمبهصورت
رودررووهمطوریکهمردازپشتزنرادرآغوشگرفتهوآلتخودراازپشتواردواژنزنکند،انجامدهید

دخولازپشتطوریاستکهمردازپشتآلتجنسیخودراواردواژنزنمی کندزنمی تواندهمرویشکمدرازبکشدوهمرویزمینزانوبزندویابهپهلودرازبکشدمردپشتاومی ایستدیااونیززانومی زنداینروشباعثمی شودکهاسپرمدرگردنهرخمنیزذخیرهشود

دراستفادهازهرکدامازوضعیت ها،پسازانزال،زنمی تواندهمرویشکم۲۰تا۳۰دقیقهبخوابدیابهپشتبرگشتهوبابالانگهداشتنلگنخودهمانطورکهدربالا
اشارهشد،درازبکشد

منبعمنبع :