آکاایران: حاملگی مولار یا پوچ چیست؟

درباداریمولارتخمبارورشدهیاهرگزبهجنینتبدیلنمیشودیابهشکلغیرطبیعیرشدمیکند

 

بچهخورهدرزنانباردار
حاملگیمولاریاپوچکهدرمیانعوامبهبچهخورهنیزمعروفاست،زمانیرخمیدهدکهدرتخمبارورشده،بهدنبالبروزاختلالدرلقاحاسپرموتخمک،ناهنجاریهایخاصیوجودداشتهباشدبهاینمعناکهتخمبارورشدهیاهرگزبهجنینتبدیلنمیشودکهبهآنمولکاملگفتهمیشودیااینکهبهشکلغیرطبیعیرشدمیکندونمیتواندزندهبماندمولنسبی


بارداریمولار
نکتهبسیارمهمدرموردحاملگیپوچیامولارآناستکهبرخلافتصوریکهنسبتبهایننوعبارداریهادرزنانوجودداردوآنانرانسبتبهامکانبارداریهایبعدیشاندچارتردیدمیکند،نهتنهاخانمهاپسازطیدورهدرمانکاملاینبیماریمیتوانندباردارشوند،بلکهحتیبهدنبالبدخیمشدناینبیماریوطیدورهشیمیدرمانینیزامکانبارداریمجدددراکثرمواردوجوددارد

دکترعشوریمقدم،متخصصزنانوزایماندراینبارهمیگوید
بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیطیششماهپسازدرمانحاملگیمولاروتائیدپایینبودنسطحاینهورمونبهاینمعناستکهبیمارمیتواندباخیالراحتباردارشود،زیرااحتمالعوداینبیماریبسیارکموحدودیکدرصداست


چندبرابرشدنکروموزومها
درحاملگیهایطبیعی،تخمبارورشدهدارایکروموزومازپدروکروموزومازمادراستدراغلبحامگلیهایمولارکامل،کروموزومهایمادردرتخمبارورشدهوجودنداردوکروموزومهایپدرنسخهایدیگرراتکثیرمیکند،بنابرایندونسخهازکروموزومهایپدردرتخموجودداردوهیچکروموزومیازمادردرآنموجودنیست

دراینحالت،جنین،کیسهجنینییاهیچبافتجفتیطبیعیوجودنداردوجفتتودهایازکیسههایشبیهخوشهانگورراتشکیلمیدهد


وجودکروموزومهایپدریدرحاملگیمولاربهمعناینقشداشتنپدردرایننوعحاملگیهانیستالبتهدربیشترحاملگیهایمولارجزئی،درتخمبارورشدهکروموزومهایمکملمادرنیزوجوددارد،اماکروموزومهایپدردوبرابرمیشود،بنابراینبهجایکروموزوم،کروموزوموجودخواهدداشت

بهاینترتیبدرمیانتودهبافتغیرطبیعیکهشبیهخوشهانگوراست،چندبافتجفتیبهوجودخواهدآمدوجنینرشدخودراآغارمیکند،بنابراینممکناستجنینیافقطتعدادیبافتجفتییاکیسهجنینیوجودداشتهباشداماحتیاگرجنینیبهوجودبیایددربیشترمواردآنقدرغیرطبیعیاستکهنمیتواندزندهبماند

باوجودترسناشیازایننوعبارداریهایغیرطبیعی،پسازطیشدندورهدرماناینبیماری،نهتنهاامکانبارداریمجددوجودخواهدداشت،بلکهعوارضجسمیناشیازحاملگیمولارنیزبهطورکاملرفعخواهدشد


بارداریدرسنپایینیابالا
اصلیتریننشانهتشخیصیحاملگیمولاریاتومورهایوابستهبهجفت،بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیاستکهاگربسیاربالاترازحدبارداریهایطبیعیباشد،شکایننوعحاملگیهاراافزایشمیدهدگرچهسونوگرافینیزدرصورتیکهمولکاملباشد،یعنیجنینیتشکیلنشدهباشد،درهفتههایاولبارداریقابلتشخیصاست

اینبیماریدرخانمهاییکهدرسنینبسیارپایینزیرسالیاخیلیبالابیشازسالباردارشوند،بیشتردیدهمیشودبهبیاندیگرهرچهسنمادربیشترباشد،خطربیماریبیشتراست

البتهدربرخیمطالعاتدیدهشدهاستمصرفدرازمدتقرصهایضدبارداریومصرفدخانیاتنیزمیتوانددربروزانواعیازمولموثرباشدهمینطوردیدهشدهکهکمبودویتامینوترکیباتیکهبتاکاروتنداردنیزمیتواندزمینهسازانواعیازبیماریمولباشدهمچنینممکناستسنبالایپدرنیزازعواملموثردربروزایننوعحاملگیهاباشد


ازخونریزیهایپراکندهتاتهوعوتورمشکم
متخصصانزنانوزایمانتاکیدمیکنندکهیکحاملگیمولارمیتواندابتداعلائمیکحاملگیمعمولیمانندخونریزیهایپراکندهراداشتهباشد،اماپسازمدتیلکههایاخونریزیبیشتریرابههمراهخواهدداشتاینخونریزیمیتواندششهفتهپسازحاملگییادیرترازآنآغازشودهمچنینممکناستباحالتتهوعواستفراغشدید،انقباضیاتورمشکمهمراهباشد

دکترعشوریبهبزرگشدناندازهرحمبیشازحدمعمولبرایحاملگیچندهفتهای،پرکاریتیروئیدیاوجودکیستهایتخمدانیبهعنواننشانههایدیگرحاملگیمولاراشارهمیکندومیگوید

«البتهبررسیسطحهورمونبارداریومشاهداتاینبیماریمیتواندبهدنبالسقطیاحتییکحاملگیطبیعیوپساززایماناتفاقبیفتددرموردمولهایمعمولی،اقدامبرایکورتاژخارجکردنمحصولاتجفتیازرحمبهعنوانبهترینراهکاردرمانیصورتمیگیرد،امادرموردمولهایمهاجممولهاییکهحالتبدخیمیداردنیازبهشیمیدرمانیوبررسیهایبیشتردارد،زیراممکناستبیماریبهجاهایدیگرازجملهریه،کبدیامغزانتشارپیداکندوباعثخطراتبیشتریبرایبیمارشود»

چیست

 بیشترمبتلایانبهحاملگیهایمولاربهطورقطعیدرمانمیشوند

 
درمانقطعیبرایبارداریمولار
بهگفتهدکترعشوری،خوشبختانهبیشترمبتلایانبهحاملگیهایمولارحتیمبتلایانبهانواعبدخیمآنبهطورقطعیدرمانمیشوندوپسازپیگیریمناسبحداقلیکسالهمیتوانندباردارشوند،یعنیاحتمالاینکهحاملگیبعدیبهدلیلشیمیدرمانیبامشکلیروبهروشود،وجودنداردواحتمالبروزمولمجددهمبسیارکماست

اینمتخصصزناناضافهمیکند«درمولهایمعمولیپسازبررسیهایششماههوتائیدپایینبودنسطحهورمونبتااچسیجیامکانبارداریمجددوجودداردامااینبررسیهادرانواعبدخیمبیماریبایدتاحداقلیکسالادامهیابدودراینمدتنیزبایدازقرصهایپیشگیریازبارداریاستفادهشودخطرافزایشاحتمالمرگجنین،نقصمادرزادی،زایمانزودرسیادیگرعواقب،پسازدرمانحاملگیمولاروجودنداردالبتهانجامبررسیهاحتیپسازبارداریوزایماننیزضروریاست»

یکیازسوالاتزنانباردارایناستکهآیادرصورتتشکیلنشدنقلبجنینبایدسقطصورتپذیردویابهبارداریادامهداد؟


دراینرابطهدکترآرینمیگوید
«قلبجنینازهفتهششمگاهاوازهفتههفتمقطعابایدباسونوگرافیدیدهشودوحتینوارآنترسیمشودواگردیدهنشودیاحاملگیدیرتراتفاقافتادهویاجنینرشدشدچاراشکالاست

ولیدرهفتهدوازدهمحتمابایدجنیندارایقلبباضربانمنظمبینتاضربهدردقیقهباشد،درغیراینصورتجنینازبینرفتهوحتمابایدسقطشود

ادامهدادنبهحاملگیجنینفاقدقلببرایمدتبیشازیکماهگاهیممکناستتغییراتهیداتیفرمیابچهخورهرابهوجودآوردکهتوجهودقتدرمانیبیشتریرامیطلبد»

منابع
جامجم
تسنیم

تبیانمنبع :