آکاایران: چربی هایی که موجب ناباروری می شوند

تغذیهنادرستوغلطنقشبسزاییدرناباروریمرداندارد

 

ناباروریدلایلمختلفیداردکهیکیازمهمترینآنهاتغذیهاستتغذیهیسالمبهافزایشباروریکمکودرمقابلتغذیهیناسالمازقدرتباروری،همدرزنانوهمدرمردانمیکاهد

مصرفچربیهایترانسافزایشاحتمالناباروری
اسیدهایچربترانسیکمحصولجانبیازفرآیندتبدیلروغنهایگیاهیمایعبهروغنهایهیدروژنهیاجامدهستنددرهیدروژناسیوناسیدهایچربغیراشباع،هیدروژنبهروغنهایمایعاضافهمیشودتاچربیپایداروجامدمانندمارگارینتولیدشودکرهوچربیحیوانینیزحاویمقدارکمیاسیدهایچربترانسهستندکهبهدلیلتخمیرباکتریاییدرشکمبهگاووگوسفندتولیدشدهاند


درمحصولاتگیاهیچربیهایترانسبسیارکمیوجودداردوبیشترمنبعمصرفچربیترانسروغنگیاهیهیدروژنهجامدیانیمهجامد،مارگارین،روغنسرخکردنیوفستفودهااست


اسیدهایچربترانسجزوچربیهایمفیدنیستندچراکههمزمانباعثبالابردنکلسترولبددرخونوکاهشکلسترولخوبمیشوند

مشکلاتوبیماریهاییکهبامصرفاسیدهایچربترانستشدیدمیشوند
بیماریعروقکرونرقلب
آلزایمر
چاقی
بیماریهایکبدی
سرطان
دیابتنوع
آلرژی
ناباروری
طبقنظرمحققاندانشگاههاروارد،زنانیکهدرتخمکگذاریوباروریشانمشکلاتیدارندنسبتبهزنانسالموبارور،تمایلبیشتریبهخوردنمنابعحاویاسیدهایچربترانسدارندهمچنین،مصرفتنهاازکلکالریروزانهازچربیهایترانسبهجایچربیهایاشباعنشدهوسالمباخطرمضاعفبرایایننوعازناباروریهمراهبود


زنانناباروردرسنینبالاقهوهوچربیهایاشباعنخورند
زنانبهدلایلمختلفیممکناستنابارورشوندکهافزایشسنیکیازایندلایلاستبهاینافرادمصرفویتامینهایگروه،،اسیدفولیک،روغنماهی،روی،پروبیوتیکهاوپرهیزاستفادهازقهوهوچربیهایترانسبالاوبهخصوصروغنهاییکهبیشازیکبارسرخشدهاندتوصیهمیشودازدیگرتوصیههابهاینافرادکاهشوزنتا۵کیلوگرماستکهمیزانباروریرادرافرادناباروردرسنینبالاافزایشمیدهد


ازطرفیدربرخیزناندیدهشدهکهبراثرحساسیتبهنورترشحهورمونملاتونینکهبدندرساعاتشبآنراترشحمیکندمختلمیشودورویباروریمؤثراستزنانیکهساعتاولیهشبنمیخوابندودرطولروزتاظهرخوابندمعمولاًترشحاتهورمونشانبااختلالمواجهمیشودومیزانباروریاینافرادکاهشمییابدبرایاینافرادتجویزمکملهایملاتونینبرایتنظیماینهورمونبسیارمؤثراستودرعینحالتوصیهمیشودزناننهایتاتاساعت١٠٣٠شببخوابندوصبحهازودتربیدارشوندکلسیم،منیزیمونیاسیننیزبرایاینخانمهاتجویزمیشود 

ناباروری

 زنانناباروردرسنینبالاقهوهوچربیهایاشباعنخورند

 
چربیهایبدبرمردانهمتاثیرگزاراست
تغذیهنادرستوغلطنقشبسزاییدرناباروریمردانداردومیتواندتأثیربسیارزیادیدربچهدارشدنآنانبگذاردمحققانمیگویندمردانیکهرژیمهایغذاییبدویامملوازچربیاشباعشدهدارند،شانسپدرشدنخودرابهنصفکاهشمیدهند


دانشمندانهشداردادهاندکهرژیمهایفاقدارزشغذاییباکاهشمیزانباروریارتباطداردوچربیبیشازحددراینرژیمهاباعثپایینآمدنشماراسپرمهامیشود


گرچهتأثیراضافهوزندرکاهشباروریافرادچاقدرقیاسباافرادلاغرپیشازاینهممشخصشدهبود،اماتحقیقجدیدنشانمیدهدحتیافرادلاغردرصورتمصرفحجمزیادخوراکیهایفاقدارزشغذایی،بهتوانباروریخودآسیبمیزنند


زنانبهدلایلمختلفیممکناستنابارورشوندکهافزایشسنیکیازایندلایلاستبهاینافرادمصرفویتامینهایگروه،،اسیدفولیک،روغنماهی،روی،پروبیوتیکهاوپرهیزاستفادهازقهوهوچربیهایترانسبالاوبهخصوصروغنهاییکهبیشازیکبارسرخشدهاندتوصیهمیشود

سهمطالعهجدیدکهدریککنفرانسباروریدرآمریکاارائهشد،نشانمیدهدکهمصرفزیادخوراکیهایچربامکانباردارشدنزوجهاراکاهشمیدهدودرمواردلقاحخارجازرحمینیزموجبمیشودجنینهایضعیفتولیدشوند


گروهیازمحققاندانشکدهبهداشتعمومیهارواردوبیمارستانجنرالماساچوست،دریکمطالعهتأثیرمصرفچربیهایترانسرابرمیزانباروریمردکهسعیمیکردندازطریقلقاحخارجرحمیبچهدارشوند،بررسیکردند


محققانمتوجهشدندکهمیزانباروریدرزوجهاییکهمردانآنهابیشترینمیزانچربیهایترانسرادررژیمهایغذاییخودداشتند،درپایینترینسطحقرارداشت


براساساینتحقیق،مردانیکهبهترینرژیمغذاییراداشتند،ازدرصدتوانباروریبرخورداربودند،اماباروریمردانیکهبدترینرژیمغذاییراداشتندودرصدکالریآنهاازچربیهایترانستأمینمیشد،درصدبود


چربیهایترانسدرمارگارین،کیکها،بیسکویتهاوغذاهایرستورانیدیدهمیشود


توصیهها
مصرفغذاهایحاویاسیدهایچربهیدروژنهواشباعیعنیروغنهایجامدگیاهیوحیوانی،گوشتولبنیاتپرچرب،فستفودهاوغذاهایفرآوریشدهوچرب،شیرینیجات،بیسکویت،شکلات،بستنی،غذاهایسرخشدهمثلپیراشکیوسیبزمینیسرخکردهورابهحداقلبرسانید


مصرفغذاهایآماده،سرخکردنیوپرچربیراکاهشدهیدوبهجایآنازغذاهایآبپز،تنوریوکبابیوانواعمیوهوسبزیاستفادهکنیدبرایپختوپزوسالادازروغنمایعکلزاکانولا،آفتابگردان،سویا،زیتونویامخلوطآنهاوبرایسرخکردندرمنزلتنهاازروغنهایمخصوصسرخکردناستفادهکنید


هنگامخریدکمیبیشترحوصلهبهخرجدهیدورویبرچسبموادغذاییرابخوانیداگررویبرچسبغذایی،کلمهروغنهیدروژنهشدهیاروغنشیرینیپزیذکرشدهبود،بایددانستکهآنغذاحاویچربیترانساست


برچسبروغنبهشمادرصدهریکازاسیدهایچربتشکیلدهندهروغنرامیگویدآننوعیراانتخابکنیدکهاسیدهایچرباشباعکمتریداشتهباشدواسیدچربترانسنداشتهباشدویادرکمترینمقدارباشد


غذاهاییکهدرترکیبآنهاروغنبهکاررفتهاستازجملهانواعسسها،چیپسوپفکوتنقلاترابادقتانتخابکنیدوبهبرچسبترکیباتتغذیهایآنهاتوجهکنید

منابع
فارس
دکترسلام
تبیانمنبع :