آکاایران: رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری

دردوره بارداریمادرانبایددقتبیشتریدرتغذیهخودداشتهباشند

 

یکمتخصصتغذیهبایدهاونبایدهایتغذیه ایدردورانبارداریراتشریحکرددکترغیبی،اظهارکرددوره بارداریدوره ویژه ایبرایمادراناستومادرانبایددقتبیشتریدرتغذیهخودداشتهباشندمادرانبطورمعمولمرتبتوسطپزشکزنانویزیتمی شوند،ولیمتأسفانهمادرانبارداراطلاعاتیراجعبهاینمطلبندارندکهبایددردورانبارداری،تحتویزیتدوره ایتغذیهنیزباشندودرارتباطبامتخصصتغذیه،برنامه غذاییمخصوصبارداریرادریافتکنند


ویافزودمتاسفانههنوزاینتفکرغلطکهمادربارداربایددوبرابرمعمولغذابخورد؛چراکههماکنوندونفراست،درجامعه ماوجوددارددرحالیکهمامعتقدیمکهیکمادربارداردرسهماهاولبارداریبهعلترشدناچیزجنین،بهکالریخیلیزیادینیازنداردودرطولباردارینیزفقطیکواحدغذاییازگروه هایهرمتغذیه ایبهرژیمغذاییفردبایدافزودهشود

ویبابیاناینکهافراددرطولبارداریفکرکاهشوزنراازخوددورکنند،گفتیکمادربارداراگرباوزننرمالوارددورانبارداریشود،می تواندتاکیلوگرمبروزنخوداضافهکند

غیبیگفت بایدهاونبایدهاییدررابطهباتغذیهمادرانبارداروجودداردتغذیهمناسبازبسیاریازعوارضبارداریکهدربینعموممردمبهویارحاملگیمعروفاست،می کاهدمادرانباردارهمهروزهبایدازخانواده نانوغلات،لبنیات،سبزیجات، میوه هاوگروهپروتئین هااستفادهکنندبنابرایناگرمادربخواهدکهبارداریمناسبیراپشتسربگذاردبایدازرژیم هاینادرستغذاییخودداریکندودرایندورانماکاهشوزنراحتیبرایمادرانچاق،قائلنیستیم

ویسلامتیافرادبعداززایمانرامتاثرازکمبودهایتغذیه ایدورانبارداریعنوانکردوگفتافرادیکهتصمیمبگیرندحاملهشوندبایدیکسریمشکلاتجدیهمچونسوءتغذیهرادرمانکنندمراقبت هایدورانبارداریازسهماهقبلازبارداریشروعمی شود

اینمتخصصتغذیهتوصیهکردزنانیکهتمایلبهبارداریداشتهباشندازچندماهقبلازبارداریروزانهمیکروگرممکملاسیدفولیکیاویتامیناستفادهکنند

مناسب

مادرانباردارهمهروزهبایداز لبنیات،سبزیجات، میوه هاواستفادهکنند

 

 ویبررعایترژیمغذاییمناسبدرمرداننیزاشارهکردوگفتمرداننیزبرایاینکهسلامتجنینراتضمینکنند،لازماستقبلازتصمیمبهفرزندآوریعادت هاینامناسبتغذیه ایخودراکناربگذارند

ویهمچنینافزوددرسهماههاولبارداریافزایشوزننیمتادوکیلوگرمدرزنحاملهعادیاست،ولیبعدازآنافزایشوزندرافرادچاقباافرادلاغرمتفاوتاستافرادیکهوزنکمتریدارنددرهفتهنیمکیلوگرم،افرادیکهنرمالیدارنددرهفتهگرموخانم هاییکهاضافهوزندارنددرهفتهگرمبایدافزایشوزنداشتهباشند

اینمتخصصتغذیهخاطرنشانکرداگرفردیبالایعددباشد،تنهامجازاستدرطولبارداریپنجتاکیلوگرموفردیکهلاغرمحسوبمی شودوویکمترازاست،تاکیلوگرممی تواندبروزنخوداضافهکند

 

 منبعمنبع :