آکاایران: چک لیست قبل از دوران بارداری

 فولیکاسیدنقشمهمیدرجلوگیریازایجادنقائصومشکلاتهنگامتولددارد

 

مصرفروزانهفولیکاسید
بهتراستحتییکماهقبلازاینکهاقدامبهباردارینماییدبهتراستبعضیمواردرابرایداشتننوزادسالمدرنظربگریدچگونه؟شروعبهمصرفروزانه۴۰۰میکروگرمفولیکاسیدنماییدکهدراکثرمولتیویتامینهاوجودداردویتامیندربسیاریازخوراکیهامانندسبزیجات٬مرکباتوحبوباتوجودداردامابازهمبسیاریازخانمهابرایکسبمقدارکافیآننیازبهمصرفقرصویتامیندارندفولیکاسیدنقشمهمیدرجلوگیریازایجادنقائصومشکلاتهنگامتولدداردکهاغلبحتیقبلازاینکهشمامتوجهبارداریتانشویدممکناستایناختلالاتشکلگرفتهباشند

 

بارداری

قبلازاقدامبهبارداری٬اطمینانحاصلنماییدکهدندانهاولثههایتانسالمهستند

 

مراجعهبهدندانپزشک
آیامیدانیدکهدندانپزشکهممیتواندبهداشتنیکبارداریایدهآلبهشماکمککند؟قبلازاقدامبهبارداری٬اطمینانحاصلنماییدکهدندانهاولثههایتانسلامتیکاملبرخوردارهستندهمینقدرکهاینقضیهبهلبخندشمازیباییمیبخشدبراینوزادتانهممهماستبارداریاحتمالابتلابهبیماریهایلثهراافزایشمیدهدوبیماریهایلثهاحتمالزایمانزودرسرابالامیبرندچارهچیست؟مسواکواستفادهازنخدندانبهصورتمرتب 

 

دوران

 چندماهقبلازاینکهبرایبارداریاقدامنماییدبهپزشکخودمراجعهکنید

 

باانجامیکچککاملپزشکیسلامتخودراافزایشدهید
چندماهقبلازاینکهبرایبارداریاقدامنماییدبهپزشکخودمراجعهودربارهمواردزیدسوالنماییدواکسنیاآزمایشاتیکهلازماستانجامدهیدشروعاستفادهازویتامینهایدورانبارداریچگونگیکنترلسلامتیتان٬درهرشرایطیکهداریدچهداروهاییرادرزمانبارداری٬بهچهمیزانوچگونهمیتوانیداستفادهکنیدیانکنید 

  

چک لیست قبل از دوران بارداری -آکالیست

سعیکنیددرباردرایانجاممنظم۳۰دقیقهورزشمتوسطدرروزراداشتهباشید

 
ورزشرابرایخودعادتکنید
کسبیکوضعیتبدنیخوب٬بارداریوزایمانرابرایشماآسانترمیکندسعیکنیدانجاممنظم۳۰دقیقهورزشمتوسطدرروزمثلپیادهروی٬دوچرخهسواریوشناراهدفقراردهیدویابهفکرپیوستنبهیککلاسورزشمخصوصدورانبارداریباشید  

 

بارداری

قبلازاینکهباردارشویدسعسکنیدبهوزنایدهآلتانبرسید

 
تلاشبرایبدستآوردنیکوزنمناسب
لاغریبیشازحدباردارشدنراسختمیکندوداشتنوزنبیشازحدشمارادرمعرضمشکلاتبهداشتیوسلامتیمثلدیابتوفشارخونبالاقرارمیدهدومیتواندبارداریراطولانیترکنداماخبرخوباینکهورزشباشدتمتوسطباعثمیشوداحساسبهتریبرایباردارشدنداشتهباشید 

دوران

قبلازبارداریهزینههایمربوطغذایکودک٬لباسنوزادووسایلبازیرادرنظربگیرید

 
درنظرگرفتنبودجهماللازمبراینوزاد
شمابهترینهارابراینوزادخودمیخواهید٬پسازهماکنونشروعبهبرنامهریزینمایید٬هزینههایمربوطغذایکودک٬لباسنوزاد٬وسایلبازیوسرگرمینوزاد٬پوشک٬تجهیزاتلازمومراجعهبهپزشکرادرنظربگیریدوکلایکبرنامهمنظمهماهنگبابودجهایکهداریدرادرپیشبگیرید      

 

چک لیست قبل از دوران بارداری -آکالیست

قبلازاینکهباردارشوید،برایداشتنبرنامهتغذیهسالماقدامکنید

 

تغذیهمناسب
یکیازبهترینکارهاییکهمیتوانیدانجامدهیدایناستکهشروعبهخوردنغذاهایسالمنماییدقبلازاینکهباردارشویدازهمسرخودبخواهیدکهبرایداشتنبرنامهتغذیهسالمبشمابپیونددشمابهمقادیرزیادیازپروتئین٬آهن٬کلسیمواسیدفولیکنیازداریدبنابراینترکیبیازمیوهها٬خشکبار٬سبزیجات٬غلاتکاملومحصولاتلبنیکمچربرادررژیمغذاییخودجایدهیدوازخوردنخوارکیهایمثلچیپس٬نوشابههایگازداروسایرغذاهایدیگرکهفقطکالریخالیهستندپرهیزنمایید    

 

بارداری

 زمانیکهمیخواهیداقدامبهبارداریکنیدنبایدبیشاز۲۰۰میلیگرمکافئیندرروزمصرفنمایید

 
بهمیزانکافئینیکهمیخوریدتوجهکنید
آیاحتمابایددرطیروزیکلیوانقهوهبخورید؟یکفنجانمشکلینداردولیسعیکنیدکهبیشازیکلیواندرروزنگرددبرخیازمتخصصانتوصیهمیکنند٬زمانیکهمیخواهیداقدامبهبارداریکنیدنبایدبیشاز۲۰۰میلیگرمکافئیندرروزمصرفنماییدکهمعادلاستبایکفنجانقهوهیاهشتفنجانچایازشیرادویهدارسردیاگرممیتوانیدبهعنوانجانشینکافئینبرایآرمبخشاستفادهنمایید         

دوران

مصرفسیگارباردارشدنرابرایشماسختمیکندپسقبلازبارداریاقدامبهترکآننمایید

 

 ترکسیگار
اگرعادتبهاستعمالسیگارداریدزمانمناسبیبرایترکآناستمصرفسیگارباردارشدنرابرایشماسختمیکندوادامهدادنآندردورانبارداریاحتمالایجادمشکلاتیمثلتولدزودرس٬وزنکمهنگامتولدوسقطجنینراافزایشدهدهمچنینکودکشمارادرمعرضخطرسندرممرگناگهانیقرارمیدهدازهمسرخودبخواهیدکهاونیزاستعمالسیگارراکناربگذاردزیراکهاستنشاقدودسیگاردیگرانهمبهقدرکافیخطرناکاست٬درصورتنیازبهکمکبرایترکسیگاربایکپزشکدراینزمینهمشورتنمایید 

 

چک لیست قبل از دوران بارداری -آکالیست

اگرازانواعالکلاستفادهمینماییدبهتراستقبلازاقدامبهبارداریمصرفآنرا کناربگذارید

 

اجتنابازالکل
اگرازانواعالکلاستفادهمینماییدبهتراستقبلازاقدامبهباردارینوشیدنآنرابهطورکاملقطعنماییددربعضیازخانمهااستفادهازالکلباردارشدنراخیلیسختمیکندوحائزاهمیتاستکهبدانیداستفادهازالکلدردورانبارداریاحتمالابتلابهنقائصهنگامتولدویابروزمشکلاتیادگیریراشدیدابالامیبرداگرقبلازاینکهمتوجهبارداریتانشویدازالکلاستفادهکردهاید٬یکبارنوشیدنمشکلیایجادنمیکندولیبهتراستبدانیدکهعلموپزشکانهنوزنمیدانندکهچهمیزانوچهمقدارمصرفالکل٬حتیدرمیزانکم٬میتواندخطرآفرینباشد٬پسبهتراستاجتنابکاملازالکلداشتهباشید     

 

بارداری

درموردحقوقومرخصیزایماناطلاعاتجمعکنید

 
درموردحقوقومرخصیزایماناطلاعاتجمعکنید
باتوجهبهمحلکارخوددرموردمزایایتولدکودکتاناطلاعاتکسبکنیدبرخیازسازمانهاوشرکتهابرایزایمانمرخصیباحقوقدرنظرمیگیرندکهمیتواندبرایبرنامهریزیمالیشمابرایتولدکودکتانکمکزیادیبکندهمچنینبرایشروعزندگینوزادتانشمانیازبهزمانبیشتریداریددرمورداینکهکدامبیمهاززایمانشماحمایتمیکندهماطلاعاتکافیراکسبنمایید 

 

منبعمنبع :