آکاایران: کورتاژ و سقط جنین را چگونه انجام می دهند

 کورتاژ نوعی عمل جراحی است که به منظور خارج کردن محتویات رحم انجام می گیرد. از موارد کاربرد آن سقط، خارج کردن جنین و خونریزی های غیر طبیعی رحم است.

مراحل عمل

1 تزریق داروی اکسی توسین به بیمار برای متسع کردن دهانه رحم

2 از یک بیهوشی عمومی سبک برای این جراحی استفاده می شود.

3 با متسع شدن سرویکس اگر خونی در رحم و عضله رحم حبس شده باشد، خارج می شود.

4 با یک میله فلزی به نام کورت بصورت خیلی آرام دایره وار دور تا دور رحم کشیده، تا محتویات رحم خارج شود.

کورتاژ و سقط جنین را چگونه انجام می دهند -آکاکورتاژ

نکات

طول عمل جراحی کورتاژ کوتاه است و بیمار در صورت ثابت شدن حال وی چند ساعت بعد از عمل می تواند به خانه برگردد.

بعد از عمل تا یک روز فقط نیاز به استراحت دارد ولی مراقبت بهداشتی و جنسی باید تا یک هفته انجام شود.

باید توجه داشت که انواع کورتاژ متفاوت است، اعم از کورتاژ ساکشنی، کورتاژ تیز و … پس باید توجه داشت که هر عمل کورتاژی بستگی به نوع بیمار و شرایط بیمار دارد.

کورتاژ و سقط جنین را چگونه انجام می دهند

سقط کد ام جنین قصاص د ارد ؟

کورتاژ و سقط جنین را چگونه انجام می دهند

آویشن باعث سقط جنین می شود؟

بارداری

آمار سقط جنین تهرانی ها

مراحل سقط جنین

صدور ۱۶۲۰ مجوز سقط جنین در تهران

منبع :