bxs1

دوران بــارداری زنان بسیار حساس و قابل توجه است، شوهران در این دوران وظایف مهمی را بــاید ایفا کنند. در این دوره ۹ ماهه همسران آن ها بــه شدت نیازمند توجه بیشتر هستند. دوران بــارداری، دورانی است که نه تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز ویژگی های خاص خود را دارد. مردان طی ۹ ماه بــارداری همسرانشان نیاز بــه آمادگی دارند.

در برخی نقاط دنیا گروه هایی بــه نام گروه پدران وجود دارند که در آن افرادی که قرار است بــه زودی پدر شوند ثبت نام می کنند و بــا مواردی هم چون نوع رفتار بــا همسر، قبل و پس از فارغ شدن و تربیت فرزندان خود آشنا می شوند، اما در بیشتر نقاط دنیا، هر گاه پزشک مربوطه جلسه ای برای ایجاد آمادگی های لازم هنگام زایمان و روزهای پس از آن برای خانم ها برگزار می کند، همسر نیز میتواند حضور داشته بــاشند.

مردان لنگرگاه یک کشتی هستند که بــاید بــه همسر خود اطمینان و امنیت ببخشند. آن ها بــاید بــه همسری که تمام توجهش بــه خود و جنین دورن رحمش جلب شده کمک کنند تا ارتبــاطش را بــا دنیای اطراف حفظ کند.احترام گذاشتن، صبر کردن و حضور همیشگی بــهترین کاری است که هر مردی طی دوران بــارداری میتواند برای همسرش انجام دهد. در دوران بــارداری، زایمان و بــا ورود نوزاد بــه خانه، مردان همانند پروانه دور همسرشان می گردند.

به گزارش نیک شو، شاید تنها چیزی که طی سالهای اخیر فرق کرده، غرق شدن بیش از حد مردان در دنیای کار و بی توجه شدن بــه تربیت کودک است. آن ها پس از فارغ شدن همسرشان عادات سابق را پیش می گیرند و هیچ تغییری در ساعات کار خود نمی دهند و گمان می کنند تنها مادر وظیفه تربیت فرزند را بر عهده دارد!در حالی که برای داشتن یک فرزند سالم از نظر روحی، بــه تربیت هر دو نفر نیاز هست و کودک بــاید نقش پدر و مادر را بــه خوبی در زندگی خود احساس کند.

توصیه هایی برای شوهران در دوران بارداری همسرتوصیه هایی برای شوهران در دوران بارداری همسر

توجه بــه همسر در دوران بــارداری بسیار مهم است

آن چه دردوران بــارداری همسر و حس پدرشدن، مردان را می ترساند

عدم درک زن در دوران بــارداری و ایجاد یک رابطه سه گانه موجب ترس و دلهره در مردان می شود. آن ها نمی دانند کودکی که بــه دنیا خواهد آمد، چه تأثیری در روابط زناشویی آن ها خواهد گذاشت.درک این موضوع که همسر آن ها مادر فرزندی است، برای مردان کمی سخت است. بسیاری از آن ها حتی پس از فارغ شدن همسرشان از روابط معمول خود بیمناکند.

آیا مردان پس از فارغ شدن همسرشان افسرده می شوند؟

بله، البته این موضوع را آشکار نمی کنند، ولی خستگی مفرط، اضطراب، برقرار نکردن یک رابطه صمیمی بــا نوزاد و حتی فرارهای بی دلیل از خانه، همگی نشانه های این افسردگی است. مشکل مردان این است که گمان می کنند بــا تولد فرزندشان، همسرشان آن ها را تنها می گذارد.

درک واقعی احساس پدر شدن

مردان بــا دیدن فرزندشان هیجان زده می شوند و احساس پدری را درک می کنند. البته این حالت برای هر مردی متفاوت است. برای برخی ها این حس بسیار سریع اتفاق می افتد و حتی بــا شنیدن خبر پدر شدن نیز این احساس زیبــا را خواهند داشت. برای برخی بــه آغوش کشیدن فرزندشان چنین حسی را در پی خواهد داشت.

وظایف مرد در دوران زایمان

حضور مرد در کنار همسر بــاردارش بــه او احساس امنیت خاطر می بخشد. بــه این ترتیب زن می داند کسی هست که پس از فارغ شدن انتظارش را بکشد و کلمات محبت آمیز بگوید. نوازش های همسر در روحیه یک زن بــاردار تاثیر بسیاری دارد.اگر مردی پس از شنیدن خبر بــاردار شدن همسرش یا زایمان وی، بــاز هم نسبت بــه زندگی بی تعهد بــاشد، چه بــاید کرد؟

هرگز نبــاید یک مرد را از پدر شدن ترساند. از سوی دیگر، اگر مرد طی دوران بــارداری متعهد نشود، پس از زایمان نیز نخواهید شد. بــاید وی را متوجه این موضوع کنید که برای یک کودک، پدر داشتن بــه چه معناست.زن نبــاید دربــاره تعهد مرد نسبت بــه خودش حرفی بزند، چون در این زمان مناسب نیست. روی صحبت بــاید دربــاره مرد و کودکش بــاشد. بــه طور یقین این حس تنهایی طی ۹ ماه بــارداری برای یک زن بسیار مشکل است، اما او بــاید این موضوع را تحمل و در داشتن این توانایی بــه خود اعتماد داشته بــاشد.

توصیه هایی برای شوهران در دوران بارداری همسرتوصیه هایی برای شوهران در دوران بارداری همسر

دوران ۹ ماهه بــارداری بــاید همراه بــا مراقبت و توجه بــاشد

آیا مردان بــه طور ذاتی قادرند از فرزند خود مراقبت کنند؟

زن و مرد هر دو بــطور ذاتی قادرند فرزند خود را بزرگ نمایند.

نقش مرد دردوران شیردهی مادر

مرد بــا حضورش در تمامی لحظات «شیردهی، عوض کردن کودک، خوابــاندن و…» میتواند حس امنیت را بــه همسرش منتقل کند. زن بــه خاطر زن بودنش نبــاید تمامی وظایف را بــه دوش بکشد. مردمیتواند طی این دوران رابطه جدیدی را بــا همسرش ایجاد کند.

جلسات سونوگرافی و حس پدرشدن

در جلسات سونوگرافی یک شوک احساسی بــه مرد دست می دهد. او چیزی را می بیند که قادر بــه حس کردنش نیست. آنچه بیش از هر چیزی مرد را شیفته می سازد، حرکات جنین درون رحم است.

آیا زوج هایی وجود دارند که مرد بیش از زن درگیر دوران بــارداری بــاشد؟

البته، گاهی اوقات پیش می آید که زنان علاقه ای بــه جلسه های آمادگی قبل از زایمان نشان نمی دهند، ولی مردان مدام دربــاره آن صحبت می کنند و بسیار هیجان زده هستند. در این گونه موارد هرگز نبــاید زن را متهم کرد. آن ها هم میتوانند مادران خوش بخت و خوبی بــاشند.

آیا دردوران بــارداری کسی میتواند جای مرد را برای زن پر کند؟

هیچ کس، حتی وابستگان نزدیک نمیتوانند احساس امنیتی را که یک مرد بــا حضورش بــه همسرش می دهد، بــه او بدهد.

بــارداری زنان و چاقی مردان

بسیاری از مردان در دوران بــارداری همسرانشان همانند آن ها چاق می شوند و تنها چاره آن ورزش است. البته بسیاری از مردان نیز پس از زایمان همسرشان این وزن اضافه را از دست می دهند.

پدر شدن و کابوس

بسیار اتفاق می افتد که مرد نگران زایمان همسر و یا نگرانی طبیعی بودن فرزندش می بــاشد. بــه همین دلیل دیدن کابوس در این دوران برای مردان کاملاً طبیعی است.

نکته مهم برای پدر شدن

تمامی وقایع زندگی را طی این ۹ ماه مزه مزه کنید، زیرا پدر شدن یکی از مهم ترین، بزرگ ترین و زیبــاترین اتفاقاتی است که بعد از تقسیم قلب بــا همسر، برای هر مردی رخ می دهد.

.

منبع : niksho.com