آکاایران: باردار شدن در شیردهی مشکل زا است؟

آکاایران: باردار شدن در شیردهی نتایج یک بررسی نشان می دهد: حاملگی مجدد در دوران شیردهی تأثیر منفی بر عاقبت بارداری ندارد.حدود ۳۰ درصد از حاملگی ها در کشورهای در حال توسعه ناخواسته و فاقد برنامه ریزی هستند.به طور دقیق مشخص نیست که تغذیه نوزاد از شیر مادر حامله تا چه حد بر طول حاملگی اثر می گذارد.در این شرایط […]

باردار شدن در شیردهی

نتایج یک بررسی نشان می دهد: حاملگی مجدد در دوران شیردهی تأثیر منفی بر عاقبت بارداری ندارد.حدود ۳۰ درصد از
حاملگی ها در کشورهای در حال توسعه ناخواسته و فاقد برنامه ریزی هستند.به طور دقیق مشخص نیست که تغذیه نوزاد از شیر
مادر حامله تا چه حد بر طول حاملگی اثر می گذارد.در این شرایط هورمون ها به ویژه هورمون اکسی توسین می تواند
باعث انقباض رحم حامله و زایمان زودرس شود.

باردار شدن در شیردهی مشکل زا است؟باردار شدن در شیردهی مشکل زا است؟

در یک بررسی که توسط فرح مادرشاهیان عضو گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با هدف تعیین اثر
تغذیه از شیر مادر در طی بارداری مجدد و تأثیر آن بر عاقبت حاملگی انجام شد، ۸۰ زن که در
دوران شیردهی حامله شده بودند به عنوان گروه مورد و ۲۶۰زن باردار غیر شیرده به عنوان گروه شاهد وارد بررسی
شدند.اطلاعات مربوط به وزن نوزاد، تغذیه دوران بارداری و عاقبت حاملگی طی پرسشنامه هایی بدست آمد.نتایج آماری مطالعه نشان می
دهد وزن نوزادان در دو گروه با هم اختلاف معناداری نداشت در مورد عاقبت حاملگی در گروه مورد ۷۳ نفر
زایمان طبیعی و سزارین داشتند و ۷ نفر سقط و مرده زایی داشتند.در گروه شاهد نیز ۲۴۶ نفر زایمان طبیعی
و سزارین داشتند و برای ۱۴ نفر سقط و مرده زایی پیش آمد که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در
دو گروه مشاهده نشد.یافته های نهایی این مطالعه حاکی است: حاملگی مجدد در
دوران شیردهی اثر سویی بر عاقبت بارداری ندارد.

ایسنا

.

منبع : persianv.com