آکاایران: عکس جنین پسر در سونوگرافی

آکاایران: گالری عکس جنین پسر در سونوگرافی به شما اجازه میدهد که ببینید در هفته بارداری جنین پسر چه شکلی است. هر هفته از بارداری می تواند با هفته دیگر متفاوت خواهد بود. این تفاوت ها ناشی از تغییرات وزن مادر، موقعیت قرار گرفتن جنین در شکم مادر و نحوه انجام سونوگرافی که شما بهتر است با تصاویر هر هفته آشنا شوید. در عکس جنین پسر در سونوگرافی باید بدنبال بیضه ها و یا آلت تناسلی باشید. در این مقاله سونوگرافی هر هفته جنین نمایش داده شده است.

bxs1

عکس جنین پسر در سونوگرافی  -آکاعکس جنین پسر در سونوگرافی

همانطور که میبینید تصویر واضح در هفته سیزدهم بارداری مشخص نیست.

bxs2

در هفته چهاردهم بارداری بسیار سخت است که بگوییم جنین دارای کلیتوریس است یا پنیس؟ اما در این تصویر سونوگرافی حدس میزند که جنین عکس پسر باشد.

bxs3

سونوگرافی حاملگی

در هفته شانزدهم بارداری نیز تصاویر واضح نمیبینید.

bxs4

عکس جنین در سونوگرافی

bxs5

سونوگرافی بارداری

همانطور که در تصویر می بینید تشخیص آلت تناسلی در هفته های ابتدایی بارداری از جمله هفته هجدهم بارداری  مشکل خواهد بود.

bxs6

جنین

پسر

همانطور که در شکل با نشانک مشخص شده است، در هفته نوزدهم بارداری آلت تناسلی بین پاها معلوم است.

bxs7

جنین پسر

عکس سونوگرافی جنین پسر

bxs8

عکس جنین پسر در سونوگرافی  -آکاعکس جنین پسر در سونوگرافی

bxs9

آلت تناسلی پسر بطور واضح در بین پاهای او مشخص در هفته بیست و سوم بارداری می باشد.

bxs10

سونوگرافی حاملگی

در سونوگرافی سه بعدی آلت تناسلی در بین پاها معلوم است.

bxs11

عکس جنین در سونوگرافی

در این عکس در هفته بیست و هشتم بارداری ک سونوگرافی معمولی نیز دستگاه تناسلی جنین معلوم است.

bxs12

سونوگرافی بارداری

bxs13

جنین

آلت تناسلی پسر بطور واضح در بین پاهای او مشخص می باشد.

bxs14

پسر

در هفته سی و چهارم بارداری، عکس سونوگرافی بطور واضح تری مشخص است.

bxs15

جنین پسر

همانطور که میبینید عکس جنین در هفته سی و هفتم و در اواخر بارداری سخت تر دیده میشود.

.

منبع :