آکاایران: تشخیص قطعی سندروم دان پیش از تولد

بررسی NEXT (بررسی غیرتهاجمی تریزومی) برای ارزیابی دقیق خطر تریزومی 21 که منجر به سندروم داون می شود، با مشارکت بیش از 18 هزار و پانصد مادر باردار نشان داد که آزمایش پیش از بارداری هارمونی، برتری معنی دار آماری نسبت به FTS داشت.

به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از ایسنا، محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در تازه ترین یافته ها با انجام با آزمایش غربالگری هارمونی به تشخیص قطعی پیش از تولد سندروم داون رسیده اند. منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج حاصل از بزرگترین کارآزمایی بالینی تاریخ با استفاده از آزمایش پیش از بارداری هارمونی (HarmonyTM Prenatal Test) به مقایسه آزمایش غیر تهاجمی پیش از تولد (NIPT) و غربالگری مرکب سه ماهه اول (FTS) در جمعیت باردار پرداخته است.

بررسی NEXT (بررسی غیرتهاجمی تریزومی) برای ارزیابی دقیق خطر تریزومی 21 که منجر به سندروم داون می شود، با مشارکت بیش از 18 هزار و پانصد مادر باردار نشان داد که آزمایش پیش از بارداری هارمونی، برتری معنی دار آماری نسبت به FTS داشت.

دکتر رونالد واپنر، از پژوهشگران اصلی تحقیق و استاد بخش زنان و زایمان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا می گوید: این بررسی تاریخی، از کاربرد NIPT به عنوان اولین گزینه غربالگری برای زنان باردار پشتیبانی می کند؛ صرف نظر از اینکه بیمار در معرض خطر کم، متوسط یا بالایی قرار داشته باشد، تاکنون تحقیقی به این بزرگی برای ارزیابی عملکرد آزمایش پیش از تولد غیرتهاجمی (NIPT) در مقایسه با غربالگری مرسوم در جمعیت باردار عمومی انجام نشده است. بررسی NEXT نشان داد که صرف نظر از سن مادر یا وضعیت خطر، این آزمایش از دقت بالایی برخوردار است.

در بررسی NEXT، زنان باردار در سه ماهه اول و با میانگین سن بارداری 12.5 هفته شرکت کردند. این بررسی از لحاظ آماری، هم برای حساسیت و هم برای ویژگی طراحی شده بود و همه بیماران به صورت کور (نامعلوم) هر دو روش NIPT و FTS را دریافت کردند. هر آزمودنی در طول بارداری پیگیری و پی آمدهای نوزاد بررسی شدند. نرخ مثبت کاذب آزمایش هارمونی 0.06 درصد و برابر پایین تر از نرخ مثبت FTS کاذب 5.4درصد بود. در مقایسه با FTS با دقت 79 درصد، آزمایش هارمونی با دقت 100 درصد همه ی موارد تریزومی 21 را شناسایی کرد.

محققان می گویند: در تحلیلی فرعی روی بیش از 11 هزار بارداری فقط کم خطر (سن مادر کمتر از 35 سال)، آزمایش هارمونی همه موارد تریزومی 21 را تشخیص داد و نرخ مثبت کاذب آن 0.05 درصد بود که نشان می دهد کارآیی آزمایش هارمونی، معادل کارآیی آن در کل جمعیت مورد بررسی بود.

دکتر توماس موسکی، رئیس بخش پزشکی در آریوزا می گوید: آزمایش هارمونی با شناسایی بسیار دقیق تر موارد تریزومی 21 به طور معنی داری خطر نتایج مثبت کاذب را کم کرده و در نتیجه ممکن است نیاز به آزمایش تهاجمی را کاهش دهد. نتایج حاصل از این پژوهش گامی به سوی بهبود مراقبت پیش از بارداری و تاکید مجددی است بر ماموریت ما برای فراهم کردن آزمایش بسیار دقیق غیرتهاجمی پیش از بارداری برای زنانی که صرف نظر از سن یا خطر، غربالگری را انتخاب می کنند.

آزمایش هارمونی

آزمایش پیش از بارداری هارمونی یک آزمایش خونی برای زنان باردار است و می توان آن را در هفته ی دهم بارداری انجام داد. این آزمایش با ارزیابی DNA عاری از سلولی که در خون مادر به دست می آید و اندازه گیری دقیق بخش جنینی DNA، خطر تریزومی 21 (سندرم داون) را در جنین ارزیابی می کند. الزامات CLIA این آزمایش را بر اساس مجموعه ای از داده های بالینی قوی تایید کرده و بررسی های بالینی بیش از 22 هزار زن در تمامی سنین و گروه های خطر از آن پشتیبانی می کنند. آزمایش هارمونی در بیش از کشور جهان، در دسترس است.

.

منبع :