آکاایران: عمده ترین رفتارهای تکاملی کودک عبارتند است از: مکیدن، بلعیدن، گردن گرفتن، نشستن، راه رفتن، صحبت کردن، رفتارهایی مانند مکیدن، بلعیدن، حرکت های غیر ارادی و رفلکس عطسه باید در بدو تولد وجود داشته باشد.

سایر رفتارهای تکاملی

الف) نشستن:

4 ماهگی: با کمک می نشیند.

6-7 ماهگی: فاقد تکیه گاه می نشیند.

8 ماهگی: خودش فاقد حمایت کسی به راحتی می نشیند.

ب) ایستادن:

9 ماهگی: با کمک اشیا می ایستد.

10 ماهگی: چند لحظه فاقد کمک می ایستد.

11 ماهگی: خودش به تنهایی می ایستد.

ج) راه رفتن:

10 ماهگی: چهار دست و پا راه می رود.

12 ماهگی: دستش را بگیرند راه می رود.

13 ماهگی: فاقد کمک راه می رود.

15 ماهگی: با خزیدن از پله ها بالا می رود.

18 ماهگی: قدم زنان از پله ها بالا می رود.

24 ماهگی: می دود و از پله ها پایین می آید.

3 سالگی: روی یک پا می ایستد.

4 سالگی: لی لی می رود.

د) حرف زدن:

6ماهگی: " دا" و " با " و حرف های نامعلوم  می گوید.

7ماهگی: با جم کردن لبش حرف " م " ا تکرار می کند.

9 ماهگی: دادا، بابا، ماما می گوید.

12 ماهگی: بابا، مامان، آب، نان می گوید.

15 ماهگی: جمله دو کلمه ای می سازد

18 ماهگی: بیست کلمه می داند.

ه) خندیدن:

1 ماهگی: صداهای خیف را در می آورد، لیخند می زند.

3 ماهگی: قان و قون می کند، لبخند معنادار می زند.

5 ماهگی: با صدای بلند می خندد.

و) نقاشی کشیدن:

3 سالگی: دایره و ضربدررا کپی می کند.

4 سالگی: آدمکی شامل سه قسمت سر، تنه و پا می کشد.

5 سالگی: رنگها را می شناسد. مثلث را کپی می کند.

6 سالگی: لوزی را کپی می کند.

نکته های مهم:

  • کودک در 3 ماهگی گردن میگیرد.
  •  کودک در 3 ماهگی لبخند معنادار می زند اما اگر تا 14 هفتگی نتواند لبخند معنادار بزند باید به پزشک مراجعه کرد.
  • اگرکودکی تا 11 ماهگی نتواند فاقد تکیه گاه بنشیند باید مشاوره پزشکی شود.
  • در 6-7 ماهگی مادر را کاملا می شناسید و اضطراب جدایی از مادر در شیرخوار پدید می آید.
  • کودک 3 ساله بیشتر از سایر کودکان از تتهایی میترسد و هرگز نباید در منزل تنها بماند.
.

منبع :