آکاایران: مبارزه با بدغذایی کودکان با روش "پاتکا "

پاداش" دادن به کودک برای خوردن غذا "
پ: "پاداش" دادن به کودک برای خوردن غذا. دادن رشوه به کودک برای اینکه ذره ای غذا بخورد! دقت کنید دادن وعده وعید به کودک و پاداش دادن برای خوردن غذا، این تصور را در ذهن کودک ایجاد میکند که غذا خوردن او لطف است و ملزم به پاداش. در صورتی که خوردن غذا وظیفه کودک است و او این را باید بداند. پاداش دادن برای غذا کودک را بیش از پیش بدغذا میکند.

"التماس و اجبار "
الف: "التماس و اجبار " به خورانیدن لقمه ای بیشتر و یا جرعه ای افزون تر. التماس های مادر به کودک میفهماند که تغذیه کودک تا چه اندازه برای مادر مهم است و کودک بدین ترتیب غذا خوردن را راهی برای تلافی لجبازی های مادر میداند و  مادر را با غذا نخوردن تنبیه میکند.

"تهدید" کودک به اعمال "تنبیه"
ت: "تهدید" کودک به اعمال "تنبیه" های جسمی و روحی و یا قطع امتیازات داده شده!

"کودک سالاری"
کاف: "کودک سالاری" یا تن در دادن به کودک سالاری و اجرای بی چون و چرای خواسته های غیرمنطقی یا نامعقول کودک. این که ما خود را مطیع اوامر و دستورات کودک کنیم نتیجه ای جز کودکی بدغذا و خودخواه به ما نخواهد داد. شازده کوچولویی که دنیا باید طبق میل او باشد.

"ایجاد انحراف فکر"
الف: "ایجاد انحراف فکر" و حواس پرتی برای هدایت لقمه ای غذا به دهان کودک با اداء و اصولهایی نامعقول و درآوردن صداهای عجیب و غریب و یا با نشانیدن بچه در مقابل فرستنده های تلویزیونی و یا DVD  و مشغول نمودن آنها به تماشای انواع کارتونها و فیلمهای عجیب و غریب.

.

منبع :