آکاایران: فاصله بین دو بارداری برای سلامت مادر از اهمیت خاصی برخوردار است. اغلب بارداری هایی که پس از یک فاصله کوتاه از بارداری های قبل صورت می گیرند ، ناخواسته هستند. بارد اری شیر به شیر و یا همان بارداری با فاصله زمانی کوتاه را نباید به راحتی تلقی کرد. گاهی ماد ری که د ر د وران شیرد هی به خاطر قاعد ه نشد ن بارد ار نمی شد ه ، از سر تصاد ف و به قرعه شانس صاحب فرزند د وم می شود . این بارد اری های بی فاصله که اغلب ناخواسته اتفاق می افتد ، از نظر برخی مبارک و فرصتی مناسب برای بزرگ شد ن د و بچه با هم است و از نظر بعضی د یگر ، تنها د رد سری ناخواسته است که به خستگی های ماد ر ویار و مشکلات بارد اری را هم اضافه می کند . بخوانید از خطرهای بارداری های پشت سر هم از سلامت دات لایف.

بارداری پشت سر هم برای سلامت مادران چه خطری دارد؟

آکاایران: بارداری پشت سر هم برای سلامت مادران چه خطری دارد؟ | بارداری شیر به شیر

<>
باداری های پشت سرهم

تولد فرزند با تمام سختی هایش یکی از بهترین اتفاقاتی است که د ر زند گی هر زن و شوهری می افتد . اما گاهی شرایط بسیار د شوارتر از انتظار می شود و آمد ن فرزند ی که کمتر از د و سال با اولین فرزند فاصله سنی د ارد ، کار را هم برای د و کود ک و هم برای پد ر و ماد ر سخت می کند .

چرا بلافاصله بعد از زایمان نباید بارد ار شوید ؟
حدود ا بعد از طی مراحل ۹ ماهه بارد اری و انجام عمل زایمان ، بد ن ماد ر از تمام ذخایر تخلیه شد ه است. به د نیا آورد ن فرزند از اولین روزهای بارد اری تا زایمان و بعد از آن نگهد اری از نوزاد ، برای ماد ر یک فرآیند طولانی ، سخت و پراسترس است. اگر زایمان طبیعی صورت گرفته باشد ، شش تا هشت هفته طول می کشد بد ن به حالت اولیه اش بازگرد د ولی اگر زایمان سزارین باشد ، شاید این روند کمی بیشتر هم به طول بینجامد چون د ر عمل سزارین د رد و زخم برشی که د اد ه شد ه ، کمی د یرتر بهبود می یابد .

 شرایط جسمانی ماد ر بعد از زایمان و د ر د وران شیرد هی روی سلامت نوزاد هم تاثیر می گذارد چون یک سال و نیم تا د و سال نوزاد تمامی مواد مغذی را از طریق شیر ماد ر د ریافت می کند . بارد اری با فاصله کمی از زایمان برای ماد ر مشکلاتی از این د ست را پد ید می آورد :

 طی چهار ماه اول هر بارد اری ، معمولا ماد ر د چار ویار می شود و نمی تواند به خوبی غذا بخورد . کمبود مواد غذایی باعث ضعف و سستی می شود . د ر نتیجه نمی تواند به نوزاد شیر باکیفیت و خوبی بد هد .

  ماد ر شب های زیاد ی را به خاطر نوزاد بید ار می ماند . معمولا ماد رهایی که شیر می د هند ، کمتر فرصت استراحت پید ا می کنند . این بی خوابی ها و استراحت نکرد ن ها روی جنین اثر نامطلوبی برجا می گذارد .

 تجربه نشان د اد ه ماد رانی که بچه شیر می د هند و بارد ار می شوند ، فرصت یا توانی برای مراقبت صحیح از خود و بچه های شان ند ارند پس کمتر به پزشک متخصص مراجعه می کنند ، از کنترل پزشکی خارج می شوند و بارد اری پرخطری را تجربه می کنند .

حالت تهوع شدید در بارداری

 آیا باید بعد از زایمان باید از داروها و وسایل جلوگیری از بارداری استفاده کرد ؟!
بارد اری هایی که با فاصله کمی از زایمان شکل می گیرد ، د ر اغلب موارد ناخواسته هستند و از یک باور غلط به وجود می آیند . بعضی خانم ها د ر شش ماهه اول بعد از زایمان ، به علت شیرد هی د چار قاعد گی نمی شوند . این تصور به وجود می آید که چون قاعد ه نمی شوند ، بارد ار هم نخواهند شد د رحالی که تخمک گذاری ۴۰ تا ۴۵ روز بعد از زایمان از سر گرفته می شود و ماد ر باید از یک روش جلوگیری استفاد ه کند . کاند وم و آمپول هایی که هر سه ماه یک بار تزریق می شوند د و راه ساد ه برای پیشگیری از بارد اری هستند . همچنین قرص های ضد بارد اری مخصوص د وران شیرد هی د ر د اروخانه ها عرضه می شود که قرص های خوبی است و هیچ عوارضی برای ماد ر و نوزاد ایجاد نمی کند .

 شش ماه تا یک سال صبر کنید
یکی از انگیزه های بارد اری پس از زایمان ، مرگ نوزاد د ر بد و تولد است. اما برای د اشتن یک زایمان راحت و نوزاد ی سالم اول باید شرایط روانی و جسمی خود را بهبود بخشید و بعد به فکر به د نیا آورد ن فرزند د یگری باشند . برای کسانی که د فعه اول در حالت عادی زایمان کرد ه اند ، توصیه می شود حد اقل شش ماه صبر کنند و بعد بارد ار شوند ولی افراد ی که زایمان اول شان سزارین بود ه ، بهتر است تا یک سال بارد ار نشوند .

 از سن و سال تان نترسید !
گاهی سن ماد ر بالاست و با اینکه تازه زایمان کرد ه ، می خواهد فرزند د ومی هم د اشته باشد و بارد ار می شود . برای این د سته از ماد رها خطر بارد اری د وچند ان است چون این خانم ها به خاطر سن شان به خود ی خود د چار ریسک پذیری بالا هستند و احتمال ابتلا به مسمومیت بارد اری ، فشار خون و د اشتن نوزاد ی با اختلالات کروموزومی د ر آنها زیاد است. این قبیل خانم ها قبل از بارد اری لازم است با پزشک متخصص مشورت کنند و د ائما تحت کنترل پزشک باشند .

 اگر بارد اری مجد د برای ماد ر، نوزاد و جنین اشکالی ند اشته باشد ، باز هم باید مرتبا چک شوند . به طور کلی به همه ماد ران توصیه می شود ماد ر تا هفت ماهگی ماهی یک بار، از هفت تا ۹ ماهگی د و هفته یک بار و از هفته ۳۶ هفته ای یک بار به پزشک متخصص مراجعه کند و مورد بررسی قرار بگیرد .

ارتباط میان سن زنان و شانس یک بارداری موفق

آیا می دانید افسردگی پس از زایمان مشکلات بارداری را برای شما دوچندان خواهد کرد ؟ >>> کلیک کنید

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

.

منبع : سلامت دات لایف