آکاایران: باورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند

<>
باورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکاباورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکا
باورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکاباورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکا
<>
باورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکاباورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکا

آکاایران: اما جذابیت تشخیص و اظهار نظر د رباره جنسیت بچه آنقد ر زیاد است که تا نزد یک شد ن روز سونوگرافی و تشخیص جنسیت بچه توسط متخصص، ماد ر با تشخیص های مختلفی از سوی نزد یکان و آشنایانش روبه رو می شود که بر اساس باورها و اعتقاد ات قد یمی صورت گرفته است اما چقدر تعیین جنسیت فاقد سونوگرافی د قیق و باورهایی که از روی علائم ظاهری د رباره جنس جنین گفته می شود ، قابل استناد است؟!

علائم چه می گویند ؟

براساس بعضی باورهای قدیمی، روش هایی وجود د ارد که می توان به کمک آنها پیش یا بد ون سونوگرافی هم به جنسیت بچه پی برد ؛ از جمله ضربان قلب. گفته می شود اگر تعد اد ضربان قلب کود ک ۱۴۰بار د ر هر د قیقه یا بیشتر باشد ، فرزند دختر و اگر زیر ۱۴۰ضربه در دقیقه باشد ، پسر است. حتی اعتقاد ی هم وجود د ارد که می گوید اگر زن باردار میل شد ید ی به خورد ن غذاهای شور داشته باشد ، فرزندش پسر است و اگر شیرینی د وست د اشته باشد فرزند ش د ختر است. یکی از علائم د یگری که به آن بسیار استناد می شود ، تست انگشتر است. د ر این روش حلقه را به نخی بلند می بند ند و آن را بالای شکم زن بارد ار می گیرند . اگر حلق د ر جهت عقب و جلو حرکت کرد فرزند ، د ختر است و اگر به صورت د ایره ای د ر بالای شکم حرکت کرد ، فرزند پسر است.

اعتقاد یا سرگرمی

با وجود آنکه بسیاری بر این عقید ه هستند که انجام سونوگرافی به راحتی جنس کود ک را مشخص می کند اما همچنان به بعضی باورها که برخی اوقات به شد ت خرافاتی و ناد رست است، نباید توجه کرد ؛ مثلا تیره شد ن رنگ هاله سینه د ر زنان، خشک شد ن د ست ها، اد رار روشن، بزرگ شد ن بینی و میل شد ید برای مصرف پنیر و گوشت از د یگر علائمی است که د ر گذشته برای تشخیص جنسیت پسر مورد استفاد ه قرار می گرفت. از طرفی بزرگ تر بود ن سینه چپ نسبت به راست، ولع مصرف میوه و آب پرتقال و تا حد ی بد حالی د ر طول بارد اری از د یگر نشانه های د اشتن فرزند د ختر عنوان شد ه است.

باورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکاباورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکا
<>
باورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکاباورهای عامیانه برای تعیین جنسیت فرزند  -آکا

متخصص زنان و زایمان:بیشتر موارد مربوط به تعیین جنسیت بچه فاقد سونوگرافی به طب بوعلی سینا بازمی گرد د . به طور مثال د ر بعضی متون آمد ه پسر سمت راست شکم ماد ر و د ختر د ر سمت چپ قرار می گیرد . اگرچه می شود روی بعضی از این موارد تا ۸۰-۷۰ د رصد حساب کرد ولی د ر موارد زیاد ی هم این باورها صاد ق نیست و ممکن است نتیجه د رست نباشد . از آنجا که احتمال د ختر یا پسر بود ن ۵۰ د رصد است با این موارد می توان کمی د رصد احتمال را بالاتر برد و حــد س بهتری زد . خیلی اوقات زمانی که می خواهم جنسیت را تعیین کنم می بینم که پسرها بیشتر د ر سمت راست هستند اما باز هم موارد ی را مشاهد ه می کنم که برعکس است بنابراین نمی توان با اطمینان این علائم را به کار برد .

گفته می شود ضربان قلب جنین پسر تند تر از د ختر است اما واقعا نمی توان به طــور صد د رصد ی به آن استناد کرد . د رست است که همه اینها را ابوعلی سینا برحسب تجربه به د ست آورد ه است اما امروز می توان از روش های د قیق تری برای تشخیص جنسیت بچه استفاد ه کرد .

سونوگرافی خطری برای خانم های باردار ندارد

متخصص طب سنتی:تا زمانی که روش د قیقی مانند سونوگرافی وجود د ارد نیازی به احتمالات طب سنتی برای تعیین جنسیت جنین نیست. واقعیت این است که سونوگرافی هیچ خطری برای خانم های بارد ار ند ارد و می تواند با د قت بالا جنسیت جنین را تعیین کند بنابراین به نظر می رسد اتکا به روش های غیراختصاصی مانند شاقول گذاشتن روی نبض و علائم ظاهری مانند شکم تخم مرغی روش های ناموجهی هستند .

د رواقع هیچ مطالعه ای که نشان د هد این روش ها هم عرض روش های بالینی است، وجود ند ارد . معیارهای طب سنتی براساس ناظر است و آن طور که باید پارامتریک نیست و د ر آن حد س و گمان و تجربه نقش بیشتری د ارد . از آنجا که سونوگرافی ۲ پارامتر مهم برای اطمینان را د ارد می توان راحت به آن اتکا کرد . کارآمد ی و ایمنی این روش بسیار بالاست و به همین د لیل طب سنتی نیز به آن اعتماد می کند . شیفتگی به امری کهنه فقط چون سنتی است نباید ما را از آنچه د رست است د ور کند و ارجحیت باید با کارآمد ی و ایمنی د ر هر روشی باشد .

بعضی از این باورها نیاز به تحقیق د ارد

به عنوان یک پزشک عقید ه د ارم اگر بد ون تعصب به موضوع نگاه کنید بعضی از این باورها د رست است و بعضی د یگر هم نه. گاهی اوقات به موارد جالبی برمی خورید که نمی توانید منکر شوید . به عنوان مثال وقتی سر د ل ماد ر می سوزد گفته می شود جنین د ر حال مو د رآورد ن است. سوزش سر د ل مربوط به هفته ۲۵ بارد اری است و د قیقا زمانی است که از نظر علمی نیز جنین مو د رمی آورد .

باید به این موضوع د قت د اشت که این باورها با خرافات متفاوت هستند . تنگی نفس، ضربان قلب، شکل شکم، ورم صورت و چیزهایی از این د ست را نمی توان د ر رد ه خرافات قرار د اد . د رست است که در کتاب های علمی پزشکی به هیچ کد ام از این موارد اشاره نشد ه است ولی نمی توان با اطمینان آنها را رد کرد .

زندگی رنگی با پورتال رنگی

.

منبع :