آکاایران: همه دارو ها از نظر مجاز بودن مصرف در زمان بارداری یا میزان خطر برای جنین، درجه بندی می شوند، اما آیا بقیه اقدامات تشخیصی و درمانی مانند رادیوگرافی نیز به همین صورت است؟

نبض ما– روش های تصویربرد اری که د ر د وران بارد اری به عنوان اقد امات کمکی برای تشخیص و د رمان مورد استفاد ه قرار می گیرند ، شامل سونوگرافی و رادیوگرافی هستند که میان این روش ها رادیوگرافی بیشترین نگرانی را به همراه د ارد . برخی از این اقد امات قبل از تشخیص مراحل نخست بارد اری انجام می شود ولی خوشبختانه اکثر روش های راد یوگرافیک تشخیصی با خطر همراه نیستند .

برخلاف تصور گرفتن رادیوگرافی تشخیصی هنگام بارداری معمولا خطری برای جنین ایجاد نمی کند. اغلب انواع رادیوگرافی برای دست، پا، سر، دندان یا قفسه سینه به اندامهای تناسلی و تولید مثل شما اشعه خاصی نخواهد رساند و شما با بستن یک پیش بند یا گردن بند سربی سایر بخشهای بدن را از رسیدن اشعه حفاظت خواهید کرد. تنها استثنا تاباندن اشعه ایکس به ناحیه شکم است که جنین را مستقیما در معرض اشعه قرار می دهد. مقادیر بالای اشعه باعث ایجاد تغییراتی در سلولهای جنین در حال رشد می شود. این احتمال وجود دارد که این تغییرات خطر ابتلا جنین به نقایص مادرزادی یا سرطانهایی نظیر لوکمی را افزایش دهد. با این حال یادتان باشد مقدار معمول اشعه ایکس در یک رادیوگرافی تشخیصی حتی در ناحیه شکم و لگن معمولا خطری برای جنین به همراه نخواهد داشت.

آثار قطعی و تصاد فی اشعه

تماس با اشعه ایکس ممکن است د ر اثر ایجاد اضطراب د ر بیمار یا پزشک، سبب سقط د رمانی بی مورد شود و ربطی به اشعه ند ارد . آثار بیولوژیک اشعه ایکس د ر اثر نوعی واکنش الکتروشیمیایی به وجود می آید که ممکن است سبب آسیب بافتی شود . اشعه د ر د وزهای زیاد می تواند سبب مشکلات ژنتیک و خطرهای تولید مثل د ر جنین شود که یکسری از آنها آثار قطعی هستند که ممکن است موجب ناهنجاری های ماد رزاد ی، محد ود یت رشد جنین، عقب ماند گی ذهنی و سقط شوند و د یگری آثار تصاد فی است که ممکن است سبب بیماری های ژنتیک و سرطان زایی شوند .

راد یولوژی کد ام عضو پرخطر است

د ر د وران بارد اری رادیوگرافی قفسه سینه رایج ترین مطالعه محسوب می شود که د ر موارد استفاد ه از آن، تماس جنین با اشعه بسیار اند ک است ولی رادیوگرافی شکم با د وز بالاتری همراه است چون جنین مستقیما د ر معرض تابش قرار می گیرد . د ر عکس های رنگی کلیه چون تعد اد زیاد ی عکس گرفته می شود د وز بالایی از اشعه به جنین وارد می شود . د ر اکثر راد یوگرافی هایی که د ر پی تصاد فات و ضربه استفاد ه می شوند مانند اند ام ها، جمجمه و د ند ه ها، د وز اند کی از اشعه به جنین می رسد چون فاصله زیاد ی از جنین د ارد . مطالعات نشان می د هد که بیشترین افزایش خطر عقب ماند گی ذهنی شد ید مربوط به تماس با اشعه د ر هفته های ۸ تا ۱۵ است. د ر جنین انسان که سن آن کمتر از ۸ هفته یا بیش از ۲۵ هفته است، د ر د وزهای بالاتراشعه هم، افزایش ثابت شد ه عقب ماند گی ذهنی د ید ه نشد ه است.

با پزشک مشورت کنید

در ۲۵ هفته ابتدای بارداری که سیستم عصبی مرکزی جنین (مغز و نخاع) در حال شکل گیری است، جنین به اشعه حساس تر است. میزان تابش اشعه به جنین نباید بیشتر از ۱۰۰ واحد باشد. در غیر این صورت ممکن است کاهش بهره هوشی را در نوزاد شاهد باشیم. تابش اشعه های قوی تر از این میزان، مانند عکسبرداری چندباره از ستون مهره ها که بیشترین میزان اشعه را در تصویربرداری های ساده دارد، ممکن است آسیب های جدی تری به جنین وارد کند، یا حتی در موارد نادر موجب سقط شود. اما در صورت اطلاع پزشکان از بارداری بیمار، این موارد کاملا رعایت می شود. معمولا سعی می شود تصویربرداری از شکم، لگن و ستون مهر ه ها در ماه های ابتدای بارداری انجام نشود.

اشعه ایکس فقط طی تصویربرداری های ساده یا سی تی اسکن به بدن نمی رسد. یکی از مواردی که بدن میزان بالایی از اشعه را دریافت می کند زمانی است که به دلیل بیماری سرطان یا برخی بیماری های خاص، پرتودرمانی انجام شود. خانم هایی که تحت پرتودرمانی قرار گرفته اند و بعد متوجه بارداری شده اند، باید حتما با پزشک انکولوژیست و پزشک متخصص زنان در این مورد مشورت کنند. خانم هایی هم که بعد از پرتودرمانی تصمیم به بارداری دارند باید حتما با متخصص ژنتیک در این مورد مشورت کنند، زیرا ممکن است تخمک ها در اثر این پرتو ها دچار تغییرات ژنتیکی شده باشند.

قانون ۱۰ روز و ۲۸ روز

قانونی د ر راد یولوژی د ر مورد زنان بارد ار مطرح است که به آن «قانون ۱۰ روز» گفته می شود . منظور از این قانون جلوگیری از تابش اشعه به جنینی است که تازه تشکیل شد ه باشد و د ر زنانی مطرح می شود که د ر سن باروری بود ه و به هیچ وجه از روش های ضد بارد اری استفاد ه نمی کنند . این قانون از نظر زمان بند ی شامل روزهایی است که پس از تخمک گذاری پیش می آید . به عنوان مثال اگر خانمی سیکل ۲۸ روزه د اشته باشد چون تخمک گذاری او به طور معمول د ر روزهای ۲±۱۴ انجام می شود ، اعتقاد براین است که ۱۴ روز اول بارد اری بهترین زمان برای تهیه راد یوگرافی های غیراورژانسی از ناحیه لگن و شکم بیمار بارد ار است. د ر افراد با سیکل ۳۰روزه یا ۲۶ روزه زمان تخمک گذاری متغیر بود ه و زمان تخمک گذاری این افراد به ترتیب۲± ۱۵ ،۲ ± ۱۳ است. به طور کلی از شروع عاد ت ماهانه تا ۱۰ روز بعد می توان با خیال راحت راد یوگرافی کرد که به قانون ۱۰ روز مشهور است.

د ر حال حاضر قانون ۲۸ روز جایگزین قانون ۱۰ روز شد ه است. طبق این قانون، از شروع عاد ت ماهانه تا ۲۸ روز می توان تابش گیری انجام د اد که د ر راستای قانون همه یا هیچ است. به این معنی که د ر این مقطع تابش گیری یا باعث مرگ جنین یا زند ه ماند ن آن بد ون هیچ آسیبی می شود .

رعایت نکات ایمنی

د ر صورت اصرار پزشک مبنی بر انجام رادیوگرافی یا اورژانسی بود ن ضمن اطلاع به پزشک مربوطه، حد اکثر مراقبت و محفاظت بیمار د ر برابر اشعه باید به عمل آید .

  • از جمله موارد حفاظتی که باید به آن توجه د اشت این است که رادیوگرافی از بیمار د ر۱۰ روز اول قاعد گی انجام شود .
  • از پوشش سربی تا آنجا که برای تصویر اختلال ایجاد نکند ، استفاد ه شود و با پرتو محد ود و افزایش فاصله تیوب انجام شود .
  • از پزشک بخواهید حتی الامکان از روش های د یگر تصویربرد اری که بد ون اشعه ایکس است، استفاد ه کند .
  • د ر صورت بارد اری حتما عبارت « lmp» را روی برگه د رخواست راد یولوژی ذکر کنید .

پس از اینکه وارد بخش رادیولوژی شدید حتما به مسوول بخش بگویید که ممکن است باردار باشید. شاید امکان انجام نوع دیگری از تصویربرداری فاقد تاباندن اشعه ایکس وجود داشته باشد(مثلا اولتراسوند یا ام آر آی). به علاوه اگر قرار است از کودک شما رادیوگرافی گرفته شود و شما احتمال می دهید که باردار باشید یا اینکه باردار هستید به هیچ وجه موقع گرفتن رادیوگرافی همراه کودک در اتاق رادیوگرافی باقی نمانید و از فرد دیگری خواهش کنید کنار کودک بماند.

اگر پیش از آگاهی از بارداری خود در معرض اشعه ایکس قرار گرفتید یادتان باشد هر خطری از جانب اشعه ایکس بستگی مستقیمی به مقدار اشعه دریافتی و دفعات قرارگیری در معرض اشعه دارد. با پزشک خود مشورت کنید تا مقدار احتمالی اشعه دریافتی جنین را تخمین زده و برآوردی از خطر احتمالی نقایص مادرزادی به شما ارائه دهد.

نبض ما– گردآوری

منابع

الودکتر، برترین ها

.

منبع :