آکاایران: شمردن لگدهای جنین و سلامت جنین

آکاایران: حرکات جنین در رحم نشانه ای از سلامت جنین است، برای همین است که زنان باردار باید لگدزدن و فعالیت جنین را مورد توجه قرار دهند.
● این نکات را در مورد حرکات جنین در رحم در نظر داشته باشید:
▪ شما می توانید شمردن لگدها را در حدود ۲۸ هفتگی بارداری آغاز کنید، و این نظارت را در سراسر بقیه بارداری تان ادامه دهید.
▪تعداد و مدت لگدهای جنین را بشمارید.
▪ اگر متوحه کاهشی در فعالیت جنین شدید، باید به فوریت به دکترتان خبر دهید.
▪ به طور متوسط جنین حدود ۱۰ بار در یک دوره دوساعته حرکت خواهد کرد. این حرکات ممکن است شامل لگدزدن، چرخیدن و پیچ و تاب خوردن باشد.


گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :