آکاایران: در این مقاله شکل جنین در سه ماهگی بطور کامل نشان داده شده است که تغییرات جنین را در هر کدام از شکل ها باهم بررسی میکنیم:

اولین شکل جنین در سه ماهگی: دستگاه تناسلی

در ماه سوم بارداری، دختر و یا پسر بودن جنین از روی دستگاه تناسلی خارجی قابل تشخیص است که در شکل می بینیم:

بارداری

1-نوک انگشت دست چپ

2-آلت تناسلی پسر

3-ران چپ

4-بیضه ها

5-ران راست

6-محل اتصال خطوط

7-لابیا دستگاه تناسلی دختر

8-قسمت باز واژن دختر

دومین شکل جنین در سه ماهگی: دستگاه تناسلی خارجی

 

جنین هفته به هفته

1-طناب عصبی

2-آلت تناسلی پسر

3-ران راست

4- بیضه ها

5-لابیا

6-واژن باز دختر

سومین شکل جنین در سه ماهگی: دست ها

در این شکل با اعضای دست ها آشنا میشوید که اعداد نشان میدهد:

عکس جنین در هفته های مختلف

1-کف دست چپ جنین

2-سر انگشتان

3-کف دست راست جنین

4-انگشت شصت جنین

چهارمین شکل جنین در سه ماهگی: شست بهم چسبیده

در این شکل در مورد انگشتان جنین بیشتر آشنا میشوید

 

شکل جنین

1-ناخن

2-شست راست

3-عروق خونی

پنجمین شکل جنین در سه ماهگی: شکل کلی جنین 

اعضای کلی بدن را نشان می دهیم که اجزا شامل:

جنین سه ماهه

1-پیشانی

2-آرنج چپ

3-شکم

4-زانو

5-پای چپ

6-دست چپ در تماس با سر

7-پشت

8-ران

ششمین شکل جنین در سه ماهگی: نوک انگشتان راست

شکل جنین در سه ماهگی شکل جنین در سه ماهگی

1-قسمت انعطاف پذیر انگشتان دست

2-ناخن

3-مفصل اتصالی انگشت کوچک

4-پشت ناخن

5-کف دست

هفتمین شکل جنین در سه ماهگی: سقف دهان

در شکل بعدی جنین در سه ماهگی شما میبینید که در هفته یازدهم بارداری دو دیواره سقف دهان بهم جوش خورده و به لوله بینی متصل میشود،که اجزای آن شامل:

1-لب بالایی

2-زبان

3-سقف دهان

4-محل اتصال رو صفحه سقف بهم

هشتمین شکل جنین در سه ماهگی: آزاد شدن موکونیوم

در شکل بعدی جنین در سه ماهگی موکومیوم آزاد میشود.موکونیوم اولین ماده ای است که از جنین آزاد میشود و این ماده در اولین مدفوع نوزاد تازه متولد شده هم دیده میشود. این ماده شامل اسیدهای صفراوری، سلول های مرده و سایر سلول های دستگاه گوارش می باشد. در شکل میبینید:

بارداری هفته به هفته

1-ران بالایی راست

2-پرنیوم

3-موکونیوم خارج شده از مجرا مقعد

4-ران چپ

نهمین شکل جنین در سه ماهگی: دست راست قرار گرفته روی صورت

بارداری

1-کف دست راست

2- مچ

3-ساق دست

4-گردن

5-قفسه سبنه

دهمین شکل جنین در سه ماهگی: نوک انگشتان

جنین هفته به هفته

1-کف انگشت میانی

2-کف انگشت اشاره

3-کف دست راست

4-مچ راست

5-مفصل اتصال دهنده

6-شست چپ

یازدهمین شکل جنین در سه ماهگی: آمنیون و دست چپ

عکس جنین در هفته های مختلف

1-نوک انگشتان

2-کف دست چپ

3-شست دست چپ

4-آمنیون

دوازدهمین شکل جنین در سه ماهگی: چشم چپ با پلک ها

شکل جنین

1-بینی

2-عروق خونی صورت

3-پلک پایین

4-پیشانی

5-پلک بالایی

6-محل بستن چشم چپ

سیزدهمین شکل جنین در سه ماهگی: کف دست راست

جنین سه ماهه

1-کف دست

2- شست

3-فضای بین دو انگشت

4-کف انگشت

5-ناخن

منیع:www.ehd.org

.

منبع : ooma.ir