آکاایران: اولین مراقبت بارداری

آکاایران: با شروع بارداری،اولین  مراقبت های این دوران آغاز می شود . در اولین مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی یا پزشک یا ماما، اطلاعات لازم را در مورد بارداری و اهمیت آن به دست م ی آورد و مطمئن می شود که با مراجعه مرتب سلامت او و فرزندش تأمین خواهد شد. موارد زیر در اولین مراجعه، از خانم باردار پرسیده می شود:

• سابقه بیماری های فعلی و قبلی، سابقه بیماری های ارثی و فامیلی، روش های پیشگیری از بارداری به کار رفته، داروهایی که مصرف کرده یا می کند و طول مدت مصرف آنها

• خانم های بارداری که مشکل دارند، جهت دریافت مراقبت های ویژه به متخصص معرفی میشوند ، آزمایش های لازم صورت می گیرد ، معاینات عمومی انجام می شود و فشار خون، وزن وقد اندازه گیری می شوند و تاریخ مراجعه بعدی معین می شود.

مادر باردار باید ت ا ماه هفتم بارداری ماهی یکبار، طی ماه هفتم و هشتم هر 2 هفته یکبار و طی ماه نهم بارداری هفت ه ای یکبار ، به مرکز بهداشتی درمانی یا پزشک ی ا ماما مراجعه کند . اگر مادری در معرض خطر باشد باید در فواصل کوتاهتری به مرکز مراجعه کند همچنین اگر مادری در طی بارداری متوجه هرگونه تغییر غیرعادی ی ا مشکل خاصی شد، فاقد آنکه منتظر تاریخ ملاقات تعیین شده بعدی بماند، باید مراجعه کند

• تغذیه مناسب

• استراحت کافی

• داشتن آرامش روحی

• انجام ورز شهای مناسب

• انجام مراقبت های دوران بارداری

• عدم مصرف خودسرانه دارو

• تعیین قبلی محل انجام زایمان

• رعایت بهداشت فردی

• شناخت علائم خطر در بارداری

.

منبع : ooma.ir