آکاایران: عوامل خطرزا در مرحله شروع بارداری

 • آکاایران: سن کمتر از 18 یا بیشتر از 35 سال
 •  محرومیت اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی (درآمد کم، تحت پوشش دائمی خدمات حمایتی محلی یا دولتی بودن یا نداشتن شغل ثابت سرپرست خانوار، کم سوادی و محدودیت دسترسی به غذا)
 •  خرافات و باورهای نادرست غذایی(استفاده از رژیمهای غذایی عجیب یا محدود از نظرارزش تغذیه ای)
 •  استعمال دخانیات به مقدار زیاد
 • اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل
 •  سابقه بارداری های متعدد با فاصله کمتر از 3 سال از زایمان قبلی
 •  سابقه اختلالات دستگاه تولید مثل یا اختلالات باروری
 •  داشتن رژیم غذایی درمانی برای یک بیماری سیستمیک مزمن
 • عوامل خطرزا طی دوره مراقبتهای بارداری
 • افزایش ناکافی وزن
 • افزایش زیاد وزن
 • کم خونی متوسط یا شدید
.

منبع : ooma.ir