آکاایران: مهمترین عواملی که سبب وز نگیری نامناسب ماد ر در دوران بارداری میشوند

آکاایران: این عوامل عبارتند است ار:

• دسترسی ناکافی به برخی از گرو ههای غذایی
• عادات غذایی نامناسب و پیروی از رژی مهای غذایی خاص )کم وزنی، رژیم درمانی و یا خرافات غذایی(؛
• تهوع و استفراغ دوران بارداری؛
• ابتلا به بیمار یهای زمین های یا سابق هی ابتلا به آن ها )مانند بیمار یهای قلبی  عروقی، دیابت و...(؛
• عفونت های ادراری؛
• ابتلا به اختلالات روانی و افسردگی؛
• مشکلات خانوادگی و نارضایتی از بارداری؛
• اعتیاد به مواد مخدر، داروهای مخدر و دخانیات؛
• مصرف زیاد و غیر عادی مواد خوراکی و غیر خوراکی )ویار حاملگی و پیکا(؛
• مشکلات اقتصادی و درآمد ناکافی خانواده؛
• حجم زیاد کار روزانه و استراحت ناکافی؛
• تحرک ناکافی و نداشتن فعالیت بدنی روزانه؛
• سن کمتر از 18 یا بالاتر از 35 سال؛
• چند قلویی؛
• سابقه ی زایمان زودرس )قبل از 37 هفته کامل بارداری( یا سقط؛
• سابق هی تولد نوزاد کم وزن ) LBW یا 1)IUGR ؛
• فاصله ی بارداری کمتر از 3 سال با زایمان قبلی.

.

منبع : ooma.ir