آکاایران: تجربه یک بارد اری سالم و بی د رد سر آرزوی هر خانمی است. خانم ها از لحظه ای که خبر بارد اری شان را می شنوند نسبت به د نیای اطراف خود حساس تر شد ه و شروع به تحقیق می کنند ؛ اینکه کد ام خوراکی ها، د اروها، مکمل ها، فعالیت ها و … برای فرزند آیند ه شان ضرر د ارد و کد ام مفید است؟

آکاایران: پاسخ به سوالات رایج درباره سلامت و خطر سقط جنین در بارداری

سؤالات زیاد ی د ر مورد د اروها و تزریقات د وران بارد اری، آمپول سفت کنند ه جنین، مکمل های غذایی، شرایط استراحت مطلق، لکه بینی و … برایشان وجود دارد. ما هم تصمیم گرفتیم این سؤالات را با ۳نفر از بهترین متخصصان زنان و زایمان ایران د ر میان بگذاریم.

استراحت مطلق لازم نیست 

اغلب خانم ها د ر د وران بارد اری باید فعالیتی تقریبا طبیعی و عاد ی د اشته باشند . با این حال پزشک د ر صورت وجود خطر سقط، زایمان زود رس، خونریزی های د وران بارد اری، د رد شد ید زیر د ل، چند قلویی، جفت سرراهی، پارگی زود رس کیسه آب و … معمولا کاهش فعالیت و استراحت نسبی را توصیه می کند که میزان این استراحت بسته به شرایط بیمار می تواند متفاوت باشد .

لکه بینی نشانه سقط است؟!

با شروع بارد اری عاد ت های ماهانه قطع می شود بنابراین خانم ها د ر این د وران اصلا نباید لکه بینی و خونریزی د اشته باشند . لکه بینی اگر د ر سه ماهه اول باشد احتمال سقط ناخواسته وجود د ارد که د ر این صورت باید سونوگرافی انجام شد ه و ضربان قلب جنین بررسی شود . پزشک معمولا د ر این حالت استراحت نسبی را توصیه می کند و گاهی هم د اروهایی برای کاهش لکه بینی تجویز می کند . خونریزی و لکه بینی د ر اواخر بارد اری هم ممکن است نشانه پایین بود ن جفت یا کند ه شد ن قسمتی از جفت باشد که غیر طبیعی محسوب می شود و باید حتما به پزشک اطلاع د اد ه شود .

چرا صد ای ضربان قلبش را نمی شنوم؟! 

قلب جنین د ر حد ود هفته ششم بارد اری (۶هفته بعد از آخرین عاد ت ماهانه) باید تشکیل شد ه باشد که معمولا ضربان آن بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ د ر د قیقه است. اگر تا این زمان ضربان قلب تشکیل نشود ، پزشک معمولا سونوگرافی را یک یا ۲ هفته بعد تکرار می کند . د ر حد ود هفته هفتم و هشتم ضربان قلب و حرکات جنین باید صد د رصد د ر سونوگرافی د ید ه شود د ر غیر این صورت وضعیت غیر طبیعی محسوب می شود و ممکن است نشانه سالم نبود ن جنین باشد ؛ د ر این شرایط معمولا سقط صورت می گیرد . کسانی که د ر بارد اری های قبلی شان سابقه تشکیل نشد ن قلب جنین را د ارند باید قبل از بارد اری مجد د به همراه همسرشان از نظر کروموزومی مورد بررسی قرار گیرند و آزمایش های ترومبوفیلی و … انجام د هند تا تشخیص قطعی د اد ه شود و براساس آن د رمان صورت گیرد .

د کتر آزیتا صفارزاد ه، متخصص زنان و فوق تخصص نازایی و لاپاراسکوپی

اگر سابقه سقط د ارید … 

احتمال ایجاد لخته خون د ر بعضی افراد بیشتر از د یگران است. د ر این بیماری که ترومبوفیلیا نام د ارد ، بعضی از فاکتورهای ضد انعقاد ی خون به د لیل مشکلات ژنتیک، کمتر از حد معمول کار می کند و این موضوع باعث می شود سیستم انعقاد ی بیش از حد فعال باشد . این د رحالی است که اگر طی بارد اری لخته پشت جفت تشکیل شود می تواند منجر به کوچک ماند ن جنین، فشار خون بارد اری و حتی سقط و مرگ د اخل رحمی جنین شود .

متاسفانه اغلب افراد مبتلا به این بیماری وقتی به پزشک مراجعه می کنند که یکی از این اتفاقات بد برای شان افتاد ه باشد یعنی یا سقط کرد ه اند یا جنینی د ارند که رشد د اخل رحمی اش مشکل پید ا کرد ه است و اند ازه اش کوچک تر از حد است. د ر چنین مواقعی پزشک آزمایش های انعقاد ی د رخواست می کند تا علت را پید ا کند .

د ر صورت تایید وجود مشکل انعقاد ی، فرد باید د ر زمان بارد اری د وبار د ر روز آمپول هپارین یا یک بار د ر روز آمپول سلکسان تزریق کند و د رصورت لزوم آسپیرین ۸۰ بخورد . این آمپول ها هر د و خاصیت ضد انعقاد ی د ارند و با کمک آنها تا ۹۵ د رصد مواقع، بارد اری سالم و موفقیت آمیز خواهد بود . همچنین بیشتر کسانی که مشکل ژنتیک د ارند باید تا ۸ هفته بعد از زایمان هم این د رمان را اد امه د هند چون د ر این د وران احتمال لخته شد ن خون د ر عروق ماد ر وجود د ارد .

«چسب بارد اری» لازم د ارید ؟! 

بعضی افراد د ر نیمه د وم سیکل عاد ت ماهانه شان و بعد از تخمک گذاری د چار کمبود پروژسترون می شوند . د ر این افراد باید این کمبود هورمون را با پروژسترون های خارجی جایگزین کرد . یکی از خاصیت های پروژسترون این است که رحم را شل می کند و باعث چسبند گی جنین به جد ار رحم می شود . به این ترتیب بعد از لانه گزینی، جنین به عنوان جسم خارجی د فع نمی شود . این خاصیت تحت عنوان «چسب بارد اری» هم شناخته می شود بنابراین تزریق پروژسترون د ر ابتد ای بارد اری تا هفته د وازد هم از بیشتر سقط های زود رس مانع می شود . آمپول پرولوتون هم نوعی پروژسترون طولانی اثر است که بعد از هفته د وازد هم تزریق می شود .

حتما اول آزمایش بد هید ! 

گاهی اوقات خانم های بارد ار مبتلا به ترومبوفیلیا سؤال می کنند که چرا پزشک برای من فقط آسپیرین تجویز کرد ه و برای د یگری آمپول هپارین که د ر پاسخ باید گفت آسپیرین یک د رمان خیلی سبک است و د ر موارد ی تجویز می شود که برای مثال فرد فقط یک سقط د اشته است و هنوز آزمایش های کامل را برایش ند اد ه ایم و مطمئن نیستیم که بیماری خیلی مهمی د اشته باشد اما اگر آزمایش ها انجام شوند و واقعا بیمار مشکل انعقاد ی د اشته باشد ، آسپیرین به تنهایی جواب نمی د هد و حتما باید تزریق هپارین شروع شود . بنابراین تجویز آسپیرین یا هپارین با تشخیص پزشک و براساس نوع بیماری صورت می گیرد .

هپارین خیلی گران قیمت نیست اما سلکسان گران تر است. با این حال اگر وجود بیماری تایید شود معمولا به فرد بیمه تعلق می گیرد . آمپول هپارین به هیچ عنوان بد ون انجام آزمایش های لازم تزریق نمی شود چون هپارین یک د رمان سنگین است و مصرف نابجای آن ممکن است باعث عوارض شود .

د کتر اشرف الساد ات جمال، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی، استاد د انشگاه علوم پزشکی تهران

آمپول «سفت کنند ه جنین» ند اریم! 

آمپولی تحت عنوان «سفت کنند ه جنین» وجود ند ارد د ر صورتی که فرد سقط مکرر د اشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد . گاهی اوقات این سقط ها بر اثر کمبود هورمون پروژسترون رخ می د هد که د ر این صورت شیاف ها و د اروهای خاصی تجویز می شود . همچنین افراد ی که سابقه زایمان زود رس د ارند یا د هانه رحم شان کوتاه است می توانند با نظر پزشک از آمپول های خاصی استفاد ه کنند تا از زایمان زود رس و سقط جلوگیری شود . آمپول روگام هم برای خانم هایی تجویز می شود که RH خون شان منفی و RH خون شوهرشان مثبت است.

این افراد باید د ر هفته ۲۸ بارد اری آمپول را تزریق کنند . بعد از زایمان هم چنانچه RH خون نوزاد مثبت باشد می توانند از این آمپول استفاد ه کنند .

فقط به یک مکمل نیاز د ارید  

د ر د وران بارد اری نیاز به استفاد ه از مکمل آهن و اسید فولیک وجود د ارد که هر د و د ر کپسول های پریناتال (مخصوص د وران بارد اری) لحاظ شد ه اند . خانم های بارد ار به جز این مکمل نیازی به مکمل د یگری ند ارند . همچنین د ر بارد اری وضعیت «استراحت مطلق» وجود ند ارد .

فقط کسانی که د هانه رحم شان را د وخته اند یا سابقه زایمان زود رس و سقط د ارند نباید کارهای خیلی سنگین انجام د هند یا پیاد ه روی های خیلی طولانی د اشته باشند و زیاد از پله بالا و پایین بروند بنابراین به این افراد استراحت نسبی توصیه می شود نه استراحت مطلق.

گردآوری: گروه هفت گنج

.

منبع : 7ganj.org