آکاایران: اصطلاحات باروری به روش آزمایشگاهی

بارداری و نوزاد

تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک، در این روش تخمک تنها با یک اسپرم مرد در آزمایشگاه ترکیب میشود. بعد از باروری، جنین حاصل در رحم زن قرار داده میشود.
اصطلاحات باروری به روش آزمایشگاهی
اصطلاح_ICSI
[Intra Cytoplasmic Sperm Injection] :
تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک، در این روش تخمک تنها با یک اسپرم مرد در آزمایشگاه ترکیب میشود. بعد از باروری، جنین حاصل در رحم زن قرار داده میشود.

اصطلاح_GIFT
[Gamete Intra Fallopian Transfer] :
در اصطلاح پزشکی تخمک و اسپرم گامت نامیده می شوند. اگر تخمک و اسپرم در آزمایشگاه ترکیب و منجر به باروری تخمک شوند سلول حاصل را زایگوت (Zygote) میگویند.

– در عمل GIFT اسپرمها با تخمکها به روش لاپاروسکوپی در داخل لوله رحم در مجاورت همدیگر قرار می گیرند و عمل بارورشدن تخمک در داخل لوله رحم اتفاق می افتد نه در آزمایشگاه.

اصطلاح_ZIFT
[Zygote Intra Fallopian Transfer] :
در این روش تخمک زن و اسپرم مرد در آزمایشگاه ترکیب شده و تا ۲۴ ساعت به روش جراحی در لوله رحمی قرار داده میشود.

اصطلاح_ET
[Embryo Transfer] :
دو تا سه روز بعد از باروری تخمکها، جنینهای مناسب برای انتقال به رحم انتخاب میشوند. معمولاً این روش کمک باروری، یک عمل فاقد درد بوده و نیازی به بیهوشی ندارد. در برخی موارد، انتقال جنین تحت هدایت دستگاه سونوگرافی انجام میشود. تا چند روز پس از انتقال جنین، یک شیوۀ زندگی آرام و فاقد استرس را دنبال کنید. انتقال جنین معمولاً به استراحت مطلق نیازی ندارد و شما میتوانید زندگی معمول خود را دنبال نمایید.

پزشک آنلاین

دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

.

منبع : pezeshk.us